Szanowni Państwo!

Informujemy, że kolejne IV spotkanie przedsiębiorców
w  cyklu „Kolacja w Izbie”, odbyło się
dnia 14 marca 2017 roku,
w Hotelu „Pańska Góra
w Jaworznie, ul.Krakowska 2 (Rogatka)
Gościem specjalnym spotkania był Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie - Wiesław Więckowski.
Prezentację na temat możliwości rozwoju firm za granicą przedstawił konsul Mołdawii - Jacek Stefanik,

Swoje wystąpienia mieli Panowie z konsulatu Szwecji.

Prezentację miał laureat konkursu „Moja firma – moja przyszłość” - Michał Sękowski,
który wraz z zespołem przedstawił swoją koncepcję na biznes w postaci planszowej gry strategicznej.

Kolejne V spotkanie w cyklu „Kolacja w Izbie”,
zaplanowane jest 14 maja 2017 roku, w Hotelu "Pańska Góra"
**Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
1. Wnioski Pracodawców będą przyjmowane od dnia 14 marca 2017r. do dnia 15 marca 2017r.

2. Na 2017r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił następujące priorytety wydatkowania środków KFS:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

3. Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględniane będą następujące elementy:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem dostępnych limitów;

WAŻNE!

Szczegółowe informacje dotyczące składania i oceny wniosków oraz zabezpieczenia zwrotu przez pracodawców środków z KFS zostały określone w następujących dokumentach dostępnych na stronie www.pup-jaworzno.pl

·         „Zasady naboru i rozpatrywania wniosków o sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców”

·         „Formy zabezpieczenia zwrotu przez pracodawców środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zasady ich stosowania”.

Przed przygotowaniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentami zamieszczonymi na stronie www.pup-jaworzno.pl

Szanowni Państwo!
Informujemy, że Biuro Zarządu Izby koordynuje zimowy wyjazd na narty.
Termin:
10 do 12 marca 2017 roku, (piątek - niedziela).
Miejsce zakwaterowania: Hotel "ZŁOTY GROŃ" w Istebnej.
Stacja narciarska „Złoty Groń”. 
Koszt wyjazdu: 320,- zł od osoby. 

W kosztach przewidziane są:
- 2 noclegi  10/11 i 11/12 III 2017;
- w piątek g.17.00 - obiad;
- w piątek - g.19.00 - spotkanie koleżeńskie ze śpiewnikami przy gitarze (uroczysta kolacja);
- 11 i 12 III 2017 (w godz.8-10) śniadanie - w kosztach noclegu.
- w sobotę - godz.17.00 -  obiadokolacja.
- ubezpieczenie.

- śpiewnik

Dojazd własnym środkiem lokomocji.(Tradycyjnie ustalamy wspólne wyjazdy samochodami)
Zjazdy na stokach we własnym zakresie.(przy 30% zniżce za karnety)
Lista uczestników już zamknięta!!

**  
Więcej informacji o miejscu pobytu:
http://www.hotelzlotygron.pl/
 
Dnia 10 lutego 2017 roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie (Rynek) odbył się
Finał
konkursu „Moja firma, moja przyszłość”
Po powitaniu uczestników, nauczycieli opiekunów oraz Jury
przez Członka Zarządu Izby – Pana Franciszka Matysika,
odbyły się warsztaty pn. "Kreowanie pomysłów biznesowych”.
Była to prezentacja Mateusza MAIKA, dyrektora
Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Katowicach.
W krótkich wystąpieniach, mieli okazję zaprezentować się wszyscy uczestnicy konkursu.
Była też dyskusja, pytania i omawianie nowoczesnych zasad otwierania biznesu.

Następnie nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu.
Dyplomy i nagrody przekazywali:
- Pani Anna MOCAŁA - KALINA Naczelnik Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie;
- Pan Wiesław Pieczonka - Wiceprezes Zarządu Izby;
- Pan Franciszek Matysik - Członek Zarządu Izby:
- Pan Paweł BYRCZEK - Członek Zarządu Izby
W pierwszej kolejności dyplomy i gadżety otrzymali wyróżnieni uczniowie, to jest:
- Paulina SĘK - ZSP nr 3 - ul.Północna 9a
- Marika CHECHELSKA - ZSP nr 3 - ul.Północna 9a
- Nikola KOLKA - I LO - ul.Licealna 3
- Anna GORZKOWSKA
- ZSP nr 4 - ul.Armii Krajowej 5
Następnie dyplomy i nagrody otrzymali uczniowie, którzy zostali laureatami, to jest:
- Miejsce VI - Karol HAŁCZYŃSKI - II LO - ul.MS.Curie 6
- Miejsce V -  Karol GŁĄB - ZSO - III LO - ul.Towarowa 61
- Miejsce IV - Bartosz KOZACZKA - ZSP nr 3 - ul.Północna 9a
- Miejsce III - Nikola GŁUCH - ZSP nr 2 - ul.Inw.Wojennych 16
- Miejsce II - Konrad KUDZIA - II LO - ul.MS.Curie 6
- Miejsce I - Michał Sękowski - I LO - ul.Licealna 3
D
yplomy i nagrody książkowe otrzymali także opiekunowie uczniów, to jest:

Katarzyna WILGOS - I LO

Monika LISIECKA – RECH – ZSP nr 3

Magdalena PLEWKO – KOTYNIA – I LO
Małgorzata ŻMUDA – ZSO  III LO
Halina MIGACZ – ZSP nr 4
Ludmiła WARSZAWSKA – ZSP nr 2
Maria NOWAKOWSKA – II LO
**

Uroczystość zakończył poczęstunek.

Przypominamy, że przesłuchanie uczestników konkursu odbyło się
dnia 11 stycznia 2017 roku,  
a prezentacje uczniowskie oceniało
Jury w składzie:
 

Anna MOCAŁA – Kalina 

Tomasz  DUDEK 

Franciszek MATYSIK 

Marta ZAJĄC

**

Dla zainteresowanych podajemy adres Inkubatora:

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
ul. Bankowa 14 (pok. 415-417)
40-007 Katowice
Tel. (32) 359-22-15
Kom: +48 576 185 476
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Przekazujemy prośbę Dyrekcji PUP  Jaworzno kierowaną do szefów i właścicieli firm na terenie miasta JAWORZNA.
Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza i przekazanie go do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, ul. Północna 9b
lub pocztą elektroniczną na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Nr   

KWESTIONARIUSZ  badania sondażowego popytu na pracę

 CZĘŚĆ I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAKŁADU PRACY (PRACODAWCY)

1. Nazwa zakładu pracy:..............................................................................................................................................................................................................

reprezentowanego przez  ............................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                             imię i nazwisko  oraz stanowisko

2. Osoba wskazana do kontaktów z PUP:.......................................................................................................................................................................................................

Adres siedziby

Kontakt

Stan zatrudnienia

NIP

REGON

PKD

 

telefon / fax

 

 

 

 

 

tel. komórkowy

 

e-mail

 

w tym osób niepełnosprawnych:

strona www

 

 

 

W celu aktualizacji lub uruchomienia usługi polegającej na przekazywaniu Państwu bieżących informacji o działalności, projektach, przedsięwzięciach, ofertach
tut. Urzędu Pracy np. formach wsparcia finansowego, Targach Pracy, Dniach Otwartych i Konferencjach
z zastosowaniem subskrypcji sms lub e-mail prosimy             o podanie:

nr telefonu komórkowego ....................................................................................    adresu e-mail.........................................................................................................................…

 

CZĘŚĆ II. PLANY ZATRUDNIENIA NA ROK 2017 - POTRZEBY KADROWE

Zawód / stanowisko

Umowa o pracę

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Inne (jakie?)

OGÓŁEM

 

liczba osób

 

 

 

 

 

 

liczba osób

 

 

 

 

 

 

liczba osób

 

 

 

 

 

 

liczba osób

 

 

 

 

 

 

liczba osób

 

 

 

 

 

 

 

POTRZEBY KADROWE W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

 

 

Zawód / stanowisko

Wsparcie finansowe PUP przy zatrudnieniu osób bezrobotnych

 

Wsparcie finansowe PUP przy zatrudnianiu osób do

30 roku życia

Wsparcie finansowe PUP  przy zatrudnianiu osób powyżej

50 i 60  roku życia

Wsparcie finansowe PUP przy zatrudnianiu rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną

Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

Refundacja składki ZUS

Prace interwencyjne

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Staż

Bon stażowy

Bon zatrudnieniowy

Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia –

art. 150 f

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia

Grant na telepracę

Świadczenie aktywizacyjne

 

liczba osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Po formach subsydiowanych Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia osoby w ramach umowy o pracę lub innej pracy zarobkowej na okres minimum od 1 do 3 miesięcy za obowiązującym minimalnym wynagrodzeniem za pracę, w terminie nie później niż do miesiąca od zakończenia formy z uwagi na konieczność osiągnięcia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

 

1. Czy potrzeby kadrowe obejmują zatrudnienie osób z niepełnosprawnością jeśli TAK to proszę wskazać: liczbę osób, stanowisko, rodzaj umowy  …....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

CZĘŚĆ III. PLANY SZKOLEŃ NA ROK 2017

W przypadku zaistnienia możliwości zatrudnienia przez Państwa osoby bezrobotnej po uprzednim przeszkoleniu przez tut. Urząd Pracy, prosimy o wskazanie:

 

Liczba osób

Zakres uprawnień uzyskanych w ramach szkolenia

Rodzaj szkolenia, zakres kwalifikacji

Szkolenie

 

 

 

Trójstronna umowa szkoleniowa

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ IV. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY NA ROK 2017

Czy Państwa firma jest zainteresowana pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne zatrudnionych pracowników                         (aby zapobiec ich zwolnieniu z powodu posiadania kompetencji nieadekwatnych do aktualnych lub przyszłych potrzeb Państwa firmy) TAK / NIE* -  jeżeli tak, proszę wskazać:

 

Rodzaj kształcenia

 (kurs / studia podyplomowe)

 

Liczba osób

 

Temat / zakres kształcenia

 

Przewidywana wartość kształcenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ V. PLANY ZWOLNIEŃ NA ROK 2017

Przewidywana liczba osób objętych zwolnieniem

Stanowisko

Przyczyny zwolnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!


 

* właściwe podkreślić

Członkowie Zarządu i KR Izby

Przypominamy, że
dnia  2 lutego 2017 roku,
(czwartek) o godz.16.30,
zaplanowane jest posiedzenie Zarządu Izby.

Miejsce obrad: siedziba Izby, Jaworzno, ul.Paderewskiego 43. p.12

Planowana tematyka obrad:

1.Otwarcie posiedzenia.  

2.Zatwierdzenie protokołu z Zarządu odbytego dnia 23 XI 2016 roku. 

3.Rozpatrzenie uchwał w sprawach członkowskich. 

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy zawartej z Zakładami Chemicznymi „Organika – Azot” S.A. 

5.Zapoznanie się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 20 grudnia 2016 roku. 

6.Ustalenie wstępnego terminu i miejsca podsumowania współpracy Izba – Gmina za rok 2016. 

7.Informacje i sprawy bieżące.
8.Wolne wnioski. 

9.Zakończenie obrad

Informujemy, że 30 stycznia 2017 roku, w Hotelu „Pańska Góra  w Jaworznie ul.Krakowska 2 (ROGATKA)
odbyło się
Trzecie spotkanie w cyklu „Kolacja w IZBIE”.
Uczestniczyło w nim ponad trzydzieści osób, w tym gospodarz Pan
Marian LEWEK.

Spotkanie otworzył Prezes Izby Pan Jerzy ZAMARLIK. Najpierw była wzajemna prezentacja, oczywiście przy smakowitej kawie!
Pan Franciszek Matysik omówił przebieg konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych "Moja firma - moja przyszłość".
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie - Pani Grażyna BĄBA i Pani Aneta Konopka
omówiły działania PUP skierowane do przedsiębiorców. 
Wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK” - Pan Andrzej ZAJĄC zaprezentował  plan  modernizacji i zagospodarowania pawilonu przy Alei Piłsudskiego 72 (Osiedle Podłęże - były Pewex).
Prezes  AZOT BIZNES PARK - Pan Paweł BYRCZEK zaprezentował historię powołania „Parku” oraz zakres świadczonych usług i perspektywy dalszego rozwoju BIZNES PARKU na wolnych terenach Zakładów Chemicznych „Organika – Azot”.

W drugiej części była uroczysta, wspólna KOLACJA a następnie koleżeńskie rozmowy biznesowe.
IV Kolacja w Izbie, zaplanowana jest także w Hotelu „Pańska Góra  w Jaworznie ul.Krakowska 2 (ROGATKA)
dnia 14 marca 2017 roku, (wtorek).
Zapraszamy już członków Izby
oraz zainteresowanych przedsiębiorców z osobami towarzyszącymi 
na godz.17.30
**
Hotel "Pańska Góra" w zimowej szacie. (Zdjęcie ze strony internetowej hotelu)

**


 

 

 

 

 

Informujemy, że jest już w obiegu nowy kalendarz ścienny  - JIG 2017


Informujemy, że Sekretarz Zarządu Izby
Pan Mateusz ŁĘTOWSKI,
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jaworzna nr WZ.0050.516.2016
z dnia
20 grudnia 2016 roku,
został powołany w skład
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworznie.
Zastąpił On dotychczasowego przedstawiciela JIG w PRRP - Pana Antoniego POLAKA.


Dnia 11 stycznia 2017 roku, odbyło się przesłuchanie uczestników konkursu

„Moja firma, moja przyszłość”

Jury w składzie:

Anna MOCAŁA – Kalina

Tomasz  DUDEK

Franciszek MATYSIK

Marta ZAJĄC

wysłuchało dziesięciu uczestników konkursu, którzy z użyciem sprzętu komputerowego oraz licznych eksponatów prezentowali pomysły i konkretne działania związane z otwarciem własnej działalności gospodarczej.

Byli nimi uczniowie jaworznickich szkół:

Marika CHECHELSKA - ZSP nr 3

Karol GŁĄB - ZSO III LO

Nikola GŁUCH - ZSP nr 2

Anna GORZKOWSKA - ZSP nr 4

Karol HAŁCZYŃSKI - II LO

Nikola KOLKA -  I LO

Bartosz KOZACZKA - ZSP nr 3

Konrad KUDZIA - II LO

Paulina SĘK - ZSP nr 3

Michał SĘKOWSKI - I LO

Opiekunowie uczniów:

Magdalena PLEWKO – KOTYNIA – I LO

Monika LISIECKA – RECH – ZSP nr 3

Małgorzata ŻMUDA – ZSO  III LO

Halina MIGACZ – ZSP nr 4

Ludmiła WARSZAWSKA – ZSP nr 2

Maria NOWAKOWSKA – II LO

 **

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się po feriach zimowych.

O terminie i miejscu uroczystości wszyscy uczniowie oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną!