Prezesi

Szefowie Kadr

Firm na terenie Miasta Jaworzna

 **

ZAPROSZENIE

 

Jaworznicka Izba Gospodarcza wraz z władzami Miasta Jaworzna zapraszają lokalnych przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorstw i pracowników.

**
Tematem przewodnim spotkania będą możliwości uzyskania do 100.000,-zł dofinansowania na realizację szkoleń, kursów i doradztwa dla pracowników i pracodawców.

Spotkanie odbędzie się
dnia 09 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 12.00
w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.
**

Program spotkania:

11.45 - 12.00 – Rejestracja uczestników

12.00 - 12.05 – Przywitanie gości – Pan Jerzy Zamarlik – Prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej.

12.05 - 12.20 – Zarządzanie kompetencjami w firmie – Jak szkolić efektywnie? – Pani Agnieszka Śmiejka  - trener biznesu

12.20 - 12.35 – Aktualne trendy na rynku szkoleniowym – kompetencje przyszłości – Pani Katarzyna Kotulska – trener biznesu

12.35 - 13.00 – Jak pozyskać środki na szkolenia, kursy i doradztwo dla pracowników i pracodawców – Pan Wojciech Wasilewski – Dyrektor Parku Naukowo – Technologicznego Silesia w Katowicach

13.00 - 13.20  - Przerwa kawowa

13.20 - 13.40 – Dyskusja, pytania uczestników.
**
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pocztą elektroniczną
na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub telefonicznie na numer 601 750 128 lub 32 745 22 88.

Uwaga!
U
dział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

BZ JIG


Członkowie Zarządu i KR Izby
Szanowni Państwo!
Przypominamy, że dnia
24 kwietnia 2017 roku, (poniedziałek) zaplanowane jest
o godz.16.30, posiedzenie Zarządu Izby.
Miejsce - siedziba Izby w Hotelu “BROJAN” w Jaworznie.
Cel: omówienie przygotowań oraz przyjęcie dokumentów na Walne Zgromadzenie członków Izby.
Prosimy o zarezerwowanie terminu w kalendarzu zajęć!


Dnia 19 kwietnia 2017 roku, w Hotelu „BROJAN” w Jaworznie, odbyło się spotkanie władz Miasta Jaworzna z Zarządem Jaworznickiej Izby Gospodarczej. Przedmiotem  obrad była ocena współpracy Miasta z Izbą w 2016 roku. Gospodarzem spotkania była Izba.

 

Uczestniczyli w nim:

A.Ze strony władz miasta:

Pan Paweł SILBERT - Prezydent Miasta Jaworzna;

Pani Ewa Sidełko – Paleczny - Sekretarz Miasta Jaworzna;

Pan Krzysztof Ciemniewski  - Pełnomocnik ds. Rozwoju UM;

Pani Magdalena Mistarz - Naczelnik Wydziału Budżetowo – Finansowego UM;

Pan Teobald Jałyński - Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM;

Pani Krystyna KOTULSKLA - Kierownik Referatu Rozwoju i Obsługi Inwestorów UM

 B.Ze strony Izby:

Pan Jerzy ZAMARLIK – Prezes JIG;

Pan Wiesław Pieczonka - Wiceprezes JIG;

Pan Wiesław Głowacz - Skarbnik JIG;

Pan Paweł BYRCZEK - Członek Zarządu JIG;

Pan Paweł Drożdż - Członek Zarządu JIG;

Pan Franciszek MATYSIK  - Członek Zarządu JIG;

Pan Władysław Igies - Przewodniczący KR JIG;

Pan Aleksander BROSZEWSKI - Sekretarz KR JIG;

Pan Paweł GNIADEK - szef firmy SALVE PR (członek Izby)

**

1.Otwarcia spotkania dokonał Pan Jerzy ZAMARLIK – Prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej. Następnie głos zabrał Pan Paweł SILBERT - Prezydent Miasta Jaworzna.

2.Sprawozdanie ze współpracy w 2016 roku, Gminy z Jaworznicką Izbą Gospodarczą omówił Pan Wiesław Pieczonka - Wiceprezes Izby. Sprawozdanie to, na podstawie zapisów zawartych w „Porozumieniu o współpracy Izby z Gminą na lata 2016 – 2019, przygotował i przedłożył do akceptacji Prezydenta Miasta Jaworzna oraz Prezesa Jaworznickiej Izby Gospodarczej Zespół Monitorujący w składzie: Pani Ewa Sidełko – Paleczny - Sekretarz Miasta Jaworzna; Pani Anna Mocała – Kalina - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej; Pan Wiesław Pieczonka - Wiceprezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej; Pan Mateusz Łętowski - Sekretarz  Jaworznickiej Izby Gospodarczej.

3.Nowe składy osobowe Zespołów Obszarowych omówiła i zaprezentowała - Pani Krystyna Kotulska.

4.Wspólne przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2017 roku, zaprezentował i omówił Pan Adam Cekiera  z Biura Zarządu Izby. Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie planowanego do realizacji projektu pod nazwą „Przedsiębiorcze Jaworzno” złożył Prezes Izby Pan Jerzy ZAMARLIK oraz Pan Paweł GNIADEK.

5.Sprawozadnie za rok 2016, składy osobowe Zespołów Obszarowych oraz wspólne przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2017 zostały zaakceptowane i przyjęte.

6.Następnie odbyła się bardzo szeroka dyskusja,  w trakcie której padło wiele nowych propozycji.

7.Podsumowania spotkania dokonali Pan Paweł Silbert - Prezydent Miasta Jaworzna oraz Pan Jerzy Zamarlik - Prezes JIG.


 

 

Uwaga członkowie IZBY
oraz
Przedsiębiorcy Miasta Jaworzna
**
Informujemy, że kolejna
V Kolacja w Izbie
zaplanowana jest
dnia
16 maja 2017 roku, o godz.18.oo, (wtorek)
w Hotelu “Pańska Góra”
w Jaworznie, ul.Krakowska 2.
(Rogatka)
Cel: prezentacja aktualnych spraw Izby, wykład (szkolenie)  
i uroczysta kolacja.
O szczegółach poinformujemy!!


UWAGA
wszyscy Członkowie Jaworznickiej Izby Gospodarczej!
Szanowni Państwo!
Informujemy, że Zarząd Izby postanowił zwołać dnia
16 maja 2017 roku
, (wtorek) na godz.17.oo
Walne Zgromadzenie członków Izby.
Cel: przyjęcie sprawozdań Zarządu i KR oraz bilansu za rok 2016.
Szczegóły wraz materiałami na WZ zostaną przekazane
do siedzib firm!


 

Informujemy, że dnia 19 kwietnia 2017 roku, (środa) o godz.12.00, odbędzie się
w Hotelu „BROJAN” w Jaworznie, ul.Paderewskiego 43,
spotkanie członków Zarządu Izby z Prezydentem Miasta Jaworzna.
Celem spotkania będzie ocena
współpracy Gminy
z Jaworznicką Izbą Gospodarczą w 2016 roku.
Sprawozdanie o współpracy przedłoży Zespół Monitorujący działający
na podstawie zawartego „
Porozumienia o współpracy Izby z Gminą na lata 2016 – 2019”.
Uwaga członkowie Izby
oraz Przedsiębiorcy Miasta Jaworzna!
Szanowni Państwo!
Informujemy, że w Biurze Zarządu Izby,
to jest w Hotelu "BROJAN"
w Jaworznie, ul. Paderewskiego 43,
w pokoju nr 12 (I piętro)
od poniedziałku - 10 kwietnia 2017 roku
w godzinach 16.oo - 17.00
pełnione są dyżury członków Zarządu Izby.
Pierwszy dyżur pełnił  PREZES - Jerzy ZAMARLIK
**

Zapraszamy do Biura Zarządu
wszystkich zainteresowanych sprawami funkcjonowania Izby
problemami gospodarczymi miasta 
a w szczególności członkostwem w JIG.
Telefon dyżurny
32 745 22 88
**
Oto planowany terminarz dyżurów w Biurze Zarządu Izby do 3 lipca 2017 roku:

Lp

Termin:

Dyżurujący w godzinach

16.00 – 17.00:

Funkcja

1

10 kwietnia 2017

Jerzy ZAMARLIK

Prezes

2

8 maja 2017

Wiesław PIECZONKA

Wiceprezes

3

15 maja 2017

Mateusz ŁĘTOWSKI

Sekretarz

4

22 maja 2017

Wiesław GŁOWACZ

Skarbnik

5

29 maja 2017

Paweł BYRCZEK

Członek Zarządu

6

5 czerwca 2017

Paweł DROŻDZ

Członek Zarządu

7

12 czerwca 2017

Franciszek MATYSIK

Członek Zarządu

8

19 czerwca 2017

Jerzy ZAMARLIK

Prezes

9

26 czerwca 2017

Wiesław PIECZONKA

Wiceprezes

10

3 lipca 2017

Mateusz ŁĘTOWSKI

Sekretarz


 

Członkowie
Jaworznickiej Izby Gospodarczej!
**
Informujemy, że obrady Rady Miejskiej w Jaworznie zaplanowane

są dnia 30 marca 2017 r. o godz. 9.oo, w Budynku Urzędu Miejskiego
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

**
PLANOWANY PORZĄDEK:

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

3. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2006-2020.

4. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Jaworznie za 2016 rok.

5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Mieszkalnictwa za 2016 rok.

6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2017 roku.

7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna.

8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 – 2026.

9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

10.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.   

11.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2017 – 2020”.

12.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Osób Starszych w Jaworznie na lata 2017 – 2020.

13.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2017 – 2020.

14.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2017 roku.

15.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.

16.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/173/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.

17.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, w części dotyczącej cmentarzy komunalnych.

18.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.

19.Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

20.Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.

21.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

**
Zachęcamy do uczestnictwa w posiedzeniu.
inne szczegóły patrz: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,30502.html


 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie  informuje:
**

Informujemy, że na terenie firmy Grupy CARGO w Jaworznie przy ulicy Martyniaków, pasjonaci motoryzacji z Jaworzna i okolic w sobotę, 13 marca 2017 roku, mieli okazję zaprezentować swoje stuningowane oraz zabytkowe samochody podczas imprezy pod nazwą - Tuning City Event. Odbyły się pokazy i różnorodne konkurencje dla miłośników motoryzacji. Każdy kto posiadał prawo jazdy mógł spróbować swoich sił podczas przejazdu po płycie poślizgowej. Jazdę z kontrolowanym poślizgiem zaprezentowała Policja i Straż Pożarna. Pokaz driftu zaprezentowali Adam Romański i Jakub Palka z Easy Drift. Duże zainteresowanie wzbudziła konkurencja jazdy sprawnościowej Fiatami Cinquecento. Impreza - Tuning City Event, to nie tylko zlot miłośników samochodów tuningowanych, lecz także impreza podczas której propagowano także zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.