Członkowie

Jaworznickiej Izby Gospodarczej
**

Informujemy zainteresowanych członków Izby, że
dnia 27 czerwca 2017 roku
(wtorek) 
odbędzie się o godz.9.00
posiedzenie
Rady Miejskiej w Jaworznie.

Porządek obrad
oraz materiały sesyjne zamieszczone są pod adresem:

http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,31043.html
**


Przypominamy zainteresowanym
terminarz dyżurów w Biurze Zarządu Izby
do 3 lipca 2017 roku:

Lp

Termin:

Dyżurujący w godzinach

16.00 – 17.00:

Funkcja

1

10 kwietnia 2017

Jerzy ZAMARLIK

Prezes

2

8 maja 2017

Wiesław PIECZONKA

Wiceprezes

3

15 maja 2017

Mateusz ŁĘTOWSKI

Sekretarz

4

22 maja 2017

Wiesław GŁOWACZ

Skarbnik

5

29 maja 2017

Paweł BYRCZEK

Członek Zarządu

6

5 czerwca 2017

Paweł DROŻDZ

Członek Zarządu

7

12 czerwca 2017

Franciszek MATYSIK

Członek Zarządu

 

8

19 czerwca 2017

Jerzy ZAMARLIK

Prezes

9

26 czerwca 2017

Wiesław PIECZONKA

Wiceprezes

10

3 lipca 2017

Mateusz ŁĘTOWSKI

Sekretarz


Przerwa wakacyjna
11 4 września 2017 Wiesław GŁOWACZ Skarbnik
12 11 września 2-017 Paweł BYRCZEK Członek Zarządu
13 18 września 2017 Paweł DROŻDŻ Członek Zarządu

 

Uwaga
Członkowie Zarządu 
oraz KR

Jaworznickiej Izby Gospodarczej

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Prezes Izby
Pan Jerzy ZAMARLIK
zarządził posiedzenie Zarządu JIG

na dzień 27 czerwca 2017 roku, (wtorek) 
na godz.16.30.

Miejsce obrad siedziba Izby w Hotelu „BROJAN”.

Materiały zostaną przekazane 26 06.2017.

Prosimy o zarezerwowanie terminu w kalendarzu zajęć.

Z pozdrowieniami

BZ JIG


Uwaga członkowie IZBY!
Od dnia 1 lipca 2017 roku zacznie obowiązywać nowa Uchwała Zarządu w spawie wpisowego i składek członkowskich. Poniżej pełny tekst Uchwały.
**

Uchwała nr 17.2017

Zarządu Jaworznickiej Izby Gospodarczej z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie: określenia wysokości opłaty wpisowej oraz wysokości składek członkowskich

 

Na podstawie § 13 ust. 1, pkt h, Statutu Jaworznickiej Izby Gospodarczej, uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Ustala się - dla wszystkich podmiotów przyjmowanych do Jaworznickiej Izby Gospodarczej (dalej: Izba), stawkę jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości minimalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych).

2.W przypadku prawomocnej odmowy przyjęcia podmiotu do Izby, opłata wpisowa uiszczona przy złożeniu deklaracji zostanie zwrócona w całości.

3.W przypadku ustania członkostwa w Izbie opłata wpisowa uiszczona przez podmiot nie podlega zwrotowi.

§ 2

1.Ustala się następującą wysokość składek miesięcznych dla podmiotów będących członkami Izby:

 

Wysokość składek miesięcznych dla podmiotów:

LP

Wielkość podmiotu:

Liczba zatrudnionych pracowników (stałych)

Stawka/miesiąc

1

Mikro

Jednoosobowa

15 zł

2-9

20 zł

2

Mały

10-29

30 zł

30-49

40 zł

3

Średni

 

50-100

70 zł

101-180

100 zł

181-250

120 zł

4

Duże

Powyżej 250

min. 200 zł, z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2 i 3

 

2.Dla podmiotów – Dużych tj. zatrudniających powyżej 250 pracowników, wysokość składki zostanie indywidualnie ustalona z Zarządem Izby, przy czym miesięczna stawka składki nie może być niższa od kwoty 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

3.Dla podmiotów takich jak: stowarzyszenia, fundacje, izby gospodarcze, izby rzemieślnicze, fundusze, banki, kasy oszczędnościowo-kredytowe, towarzystwa ubezpieczeń, towarzystwa reasekuracji, instytuty, spółdzielnie, samorządy terytorialne wysokość składki zostanie indywidualnie ustalona z Zarządem Izby.

§ 3

1.Członkowie Izby mogą wpłacać składkę członkowską za dany miesiąc, kwartał, półrocze lub rok, w kwocie wyższej od stawek wyszczególnionych w niniejszej uchwale.

2.Zarząd Izby, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może na wniosek członka obniżyć, zawiesić bądź czasowo zwolnić członka z obowiązku wnoszenia składek członkowskich.

3.Członek Izby składając wniosek, o którym mowa w ust. 2 powyżej winien wskazać przyczyny uzasadniające zastosowanie ulgi oraz okres na jaki ulga ma być zastosowana.

4.W przypadku złożenia przez członka Izby wniosku o zawieszenia członkostwa, stosownie do treści § 16 ust. 10, Statutu Izby, członek Izby zwolniony jest z opłacania składek członkowskich, od kolejnego miesiąca po złożeniu wniosku.

5.W przypadku powstania zaległości w płatności składek przekraczającej okres sześciu  miesięcy, członek Izby zostanie poinformowany o konieczności uregulowania zaległości oraz o możliwości utraty członkostwa, stosownie do treści § 25 ust. 2, pkt b, Statutu.

6.W przypadku dalszego zalegania z opłaceniem składek za okres dłuższy niż dziewięć miesięcy, Zarząd Izby jest upoważniony do podjęcia uchwały o wykreśleniu danego członka z listy członków Izby.

7.Członek Izby wraz z oświadczeniem o rezygnacji z członkostwa w Jaworznickiej Izbie Gospodarczej zobowiązany jest uiścić w całości należne składki za okres do dnia wystąpienia z Izby. Zarząd Izby bądź inna upoważniona osoba może, na wniosek członka składającego oświadczenie o rezygnacji z członkostwa, umorzyć częściowo bądź w całości zaległe składki.

§ 4

1.Składka członkowska powinna być opłacana miesięcznie w terminie do 15 kolejnego miesiąca.

2.Członek Izby ma możliwość opłacenia składki członkowskiej z góry za kwartał, półrocze lub rok.

§ 5

1.Z dniem 30 czerwca 2017 roku, traci moc Uchwała Zarządu Jaworznickiej Izby Gospodarczej nr 15/2014, z dnia 3 grudnia 2014 roku, w sprawie wpisowego i składek członkowskich.

2.Członkowie, którzy opłacili składki z góry, wg zasad zapisanych w uchwale Zarządu nr 15/2014, z dnia 3 grudnia 2014 roku, za dane miesiące, kwartały, półrocze lub cały 2017 rok, przed dniem wskazanym w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały, nie mają obowiązku dokonywać dodatkowych wpłat uzupełniających.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Skarbnikowi Jaworznickiej Izby Gospodarczej.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie od dnia 01 lipca 2017 roku.

 

Zarząd JIG:

(...) Podpisy


UWAGA
Członkowie
Jaworznickiej Izby Gospodarczej
oraz
Przedsiębiorcy Miasta Jaworzna!!!

SZANOWNI PAŃSTWO!
**

Jaworznicka Izba Gospodarcza zainaugurowała
konkurs „Przedsiębiorcze Jaworzno”.
Finał tegorocznej edycji planowany jest na listopad. Poznamy wtedy najlepszych przedsiębiorc
ów i firmy z terenu miasta.

Laureaci zostaną wybrani w kategoriach: Jaworznicka Firma Roku, Jaworznicka Firma Społecznie Odpowiedzialna oraz Jaworznicki Przedsiębiorca.
W obu kategoriach dla firm przewidziano dwie klasyfikacje: dla podmiot
ów zatrudniających do 50 pracowników oraz dla większych przedsiębiorstw.

- Konkurs ma promować ideę przedsiębiorczości, lokalne firmy i ich produkty. Chcemy wykreować modę na jaworznickie usługi i produkty. Oczywiście kapituła będzie wybierać finalistów także spoza naszej Izby. Zależy nam na licznym udziale lokalnych podmiotów, na szerokiej promocji idei przedsiębiorczości

Zgodnie z regulaminem konkursu – kandydatury można zgłaszać do połowy września. Następnie, wybrana do końca czerwca kapituła, w każdej kategorii wyłoni finalistów. Te osoby i firmy będą prezentowane m.in. w lokalnych mediach do listopada, kiedy kapituła zbierze się ponownie, by wybrać laureatów. Statuetki dla najlepszych zostaną wręczone w drugiej połowie listopada na uroczystej gali.

- Kandydatury, zgodnie z regulaminem, mogą zgłaszać zainteresowane firmy lub osoby, które postanowiły rekomendować wyróżniający się podmiot lub przedsiębiorcę. Każdy uczestnik, przed weryfikacją prowadzoną przez kapitułę, będzie musiał wypełnić szczegółowy kwestionariusz. Zależy nam, by wybór był bardzo obiektywny.

Projekt „Przedsiębiorcze Jaworzno” to kompleksowa inicjatywa JIG. Obok konkursu przewidziano również szkolenia dla przedsiębiorców oraz akcję promocyjną, propagującą ideę przedsiębiorczości oraz jej znaczenie dla miasta i mieszkańców. – Chcemy pokazać jaworznianom nasze firmy i ich produkty. Stworzymy m.in. specjalne oznaczenia, które podkreślą lokalność towarów i usług.

Komplet materiałów to jest Regulamin konkursu „Przedsiębiorcze Jaworzno” oraz Załączniki nr 1 do 5
w formacie DOC oraz PDF
do pobrania w zakładce > PRZEDSIĘBIORCZE Jaworzno.
**

Jerzy Zamarlik

Prezes

Jaworznickiej Izby Gospodarczej.
**
Relacja z WZ JIG z 16 maja 2017 pod adresem:
http://www.jaw.pl/2017/05/przedsiebiorcze-jaworzno/


 

Informujemy zainteresowanych, że dnia 22 maja 2017 roku (poniedziałek)

w godzinach 16.00 - 17.00, w siedzibie Izby dyżur  będzie pełnił

Skarbnik Izby - Pan Wiesław GŁOWACZ.

Zapraszamy członków JIG oraz przedsiębiorców Miasta Jaworzna

do odwiedzenia naszej siedziby w Hotelu „BROJAN” , pokój nr 12.


Dnia 16 maja 2017 roku, w Hotelu „PaŃSka Góra” w Jaworznie,
przy ulicy Krakowskiej 2, odbyło się Walne Zgromadzenie członków Jaworznickiej Izby Gospodarczej.

Obrady otworzył Prezes Izby - Pan Jerzy ZAMARLIK.
Dalszym obradom przewodniczył Pan Wiesław PIECZONKA - Wiceprezes Izby.
Sekretarzem obrad WZ został wybrany Pan Mateusz ŁĘTOWSKI.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Izby za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, z uzupełnieniami do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia, omówił Prezes Izby - Pan Jerzy ZAMARLIK. W swoim wystąpieniu przedstawił główne zadania zrealizowane przez Zarząd w 2016 roku oraz zadania przewidywane do realizacji w 2017 roku. Omówił stan liczbowy Izby, główne dane finansowe. Współpracę z lokalnym samorządem w ramach podpisanego porozumienia na lata 2016 - 2019. Poinformował zebranych o przygotowanym przez Izbę „Informatorze dla przedsiębiorców Miasta Jaworzna”, dot.  pomocy publicznej w podatkach lokalnych, w którym zawarte zostały obszerne wyjaśnienia dotyczące przyjętych dnia 30 sierpnia 2016 roku, trzech uchwał przez Radę Miejską w Jaworznie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Projekty te przygotowała Izba jeszcze w 2015 roku, a ostateczny kształt został wypracowany przez Zespół Obszarowy, w którego skład wchodzili przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz JIG.
W kolejnej części wystąpienia
omówił zadania realizowane w ramach porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Śląskiego oraz podpisanej umowy z Zakładami Chemicznymi „Organika – Azot” S.A. w Jaworznie w sprawie zbiórki niebezpiecznych opakowań. Nawiązał także do realizacji projektu „Przedsiębiorcze Jaworzno”.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej JIG, z działalności za okres od 1 stycznia  do 31 grudnia 2016 roku, przedłożył - Sekretarz Komisji Rewizyjnej JIG, Pan Aleksander BROSZEWSKI. Następnie zapoznał zebranych z uchwałą Komisji Rewizyjnej opiniującej bilans Izby za rok obrachunkowy 2016.

Po dyskusji Walne Zgromadzenie rozpatrzyło projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej i bilansu za rok 2016.

Omówiono i przyjęto zadania do realizacji do końca 2017 roku. 

Po obradach odbyła się „V Kolacja w Izbie” a następnie szkolenie dot. realizacji projektu „Przedsiębiorcze Jaworzno”.
Uwaga Członkowie
Jaworznickiej Izby Gospodarczej
Zainteresowanych obradami Rady Miejskiej w Jaworznie zaplanowanej na dzień 25 maja 2017 roku
kierujemy na link
http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,30789.html

PILNE - TERMIN
**
Członkowie
Jaworznickiej Izby Gospodarczej
**
ZAPROSZENIE
**
Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze
członków Izby
zwołane przez Zarząd Izby - w trybie zwyczajnym, na podstawie § 9, ust.1 i ust.4,
Statutu Jaworznickiej Izby Gospodarczej.

Termin I -  16 maja 2017 roku, (wtorek) godzina 1645

Termin II - 16 maja 2017 roku, (wtorek) godzina 1700

Miejsce: Hotel „Pańska GÓRA” w Jaworznie, ul. Krakowska 2 (Rogatka)

Ramowy plan obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Przyjęcie Regulaminu Obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

3.Powołanie Przewodniczącego WZ.

4.Powołanie Sekretarza WZ

5.Przedłożenie sprawozdań:

a. Zarządu Izby.

b. Komisji Rewizyjnej.

6.Dyskusja.

7.Przedłożenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań za rok 2016.

8.Wolne wnioski

9.Rozpatrzenie projektu uchwały programowej.

10.Zamknięcie obrad.

**

Dokumenty finansowe za  rok 2016, będą do wglądu wszystkich członków Izby
w Biurze Zarządu JIG w Jaworznie, ul. Paderewskiego 43, pokój nr 12
(Hotel „BROJAN” - Pechnik) od dnia 4 maja 2017 roku.

Materiały dot. WZ, w tym sprawozdanie Zarządu za rok 2016, będą przekazane do siedzib firm.

Bardzo serdecznie proszę przedstawicieli FIRM o zarezerwowanie
terminu w kalendarzu zajęć,

i niezawodne uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia.
**

Prezesów i szefów firm, które
zalegają z uregulowaniem składek
proszę o przekazanie należności na konto Izby
nr 37 1020 2528 0000 0802 0334 1427
lub ich opłacenie w Biurze Zarządu JIG.

**

UWAGA:

Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez pełnomocnika. Członka będącego osobą prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej reprezentuje w Izbie osoba fizyczna wskazana i upoważniona do reprezentowania - w sposób, określony w Statucie lub innym dokumencie wewnętrznym danej firmy lub jednostki organizacyjnej.

**

Po zakończeniu obrad zaplanowana jest „V Kolacja w Izbie”. Początek godz.18.00

 **

Z upoważnienia Zarządu

Prezes JIG:

 mgr inż. Jerzy ZAMARLIK