Informujemy zainteresowanych, że dnia 22 maja 2017 roku (poniedziałek)

w godzinach 16.00 - 17.00, w siedzibie Izby dyżur  będzie pełnił

Skarbnik Izby - Pan Wiesław GŁOWACZ.

Zapraszamy członków JIG oraz przedsiębiorców Miasta Jaworzna

do odwiedzenia naszej siedziby w Hotelu „BROJAN” , pokój nr 12.


Dnia 16 maja 2017 roku, w Hotelu „PaŃSka Góra” w Jaworznie,
przy ulicy Krakowskiej 2, odbyło się Walne Zgromadzenie członków Jaworznickiej Izby Gospodarczej.

Obrady otworzył Prezes Izby - Pan Jerzy ZAMARLIK.
Dalszym obradom przewodniczył Pan Wiesław PIECZONKA - Wiceprezes Izby.
Sekretarzem obrad WZ został wybrany Pan Mateusz ŁĘTOWSKI.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Izby za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, z uzupełnieniami do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia, omówił Prezes Izby - Pan Jerzy ZAMARLIK. W swoim wystąpieniu przedstawił główne zadania zrealizowane przez Zarząd w 2016 roku oraz zadania przewidywane do realizacji w 2017 roku. Omówił stan liczbowy Izby, główne dane finansowe. Współpracę z lokalnym samorządem w ramach podpisanego porozumienia na lata 2016 - 2019. Poinformował zebranych o przygotowanym przez Izbę „Informatorze dla przedsiębiorców Miasta Jaworzna”, dot.  pomocy publicznej w podatkach lokalnych, w którym zawarte zostały obszerne wyjaśnienia dotyczące przyjętych dnia 30 sierpnia 2016 roku, trzech uchwał przez Radę Miejską w Jaworznie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Projekty te przygotowała Izba jeszcze w 2015 roku, a ostateczny kształt został wypracowany przez Zespół Obszarowy, w którego skład wchodzili przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz JIG.
W kolejnej części wystąpienia
omówił zadania realizowane w ramach porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Śląskiego oraz podpisanej umowy z Zakładami Chemicznymi „Organika – Azot” S.A. w Jaworznie w sprawie zbiórki niebezpiecznych opakowań. Nawiązał także do realizacji projektu „Przedsiębiorcze Jaworzno”.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej JIG, z działalności za okres od 1 stycznia  do 31 grudnia 2016 roku, przedłożył - Sekretarz Komisji Rewizyjnej JIG, Pan Aleksander BROSZEWSKI. Następnie zapoznał zebranych z uchwałą Komisji Rewizyjnej opiniującej bilans Izby za rok obrachunkowy 2016.

Po dyskusji Walne Zgromadzenie rozpatrzyło projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej i bilansu za rok 2016.

Omówiono i przyjęto zadania do realizacji do końca 2017 roku. 

Po obradach odbyła się „V Kolacja w Izbie” a następnie szkolenie dot. realizacji projektu „Przedsiębiorcze Jaworzno”.
Uwaga Członkowie
Jaworznickiej Izby Gospodarczej
Zainteresowanych obradami Rady Miejskiej w Jaworznie zaplanowanej na dzień 25 maja 2017 roku
kierujemy na link
http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,30789.html

PILNE - TERMIN
**
Członkowie
Jaworznickiej Izby Gospodarczej
**
ZAPROSZENIE
**
Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze
członków Izby
zwołane przez Zarząd Izby - w trybie zwyczajnym, na podstawie § 9, ust.1 i ust.4,
Statutu Jaworznickiej Izby Gospodarczej.

Termin I -  16 maja 2017 roku, (wtorek) godzina 1645

Termin II - 16 maja 2017 roku, (wtorek) godzina 1700

Miejsce: Hotel „Pańska GÓRA” w Jaworznie, ul. Krakowska 2 (Rogatka)

Ramowy plan obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Przyjęcie Regulaminu Obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

3.Powołanie Przewodniczącego WZ.

4.Powołanie Sekretarza WZ

5.Przedłożenie sprawozdań:

a. Zarządu Izby.

b. Komisji Rewizyjnej.

6.Dyskusja.

7.Przedłożenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań za rok 2016.

8.Wolne wnioski

9.Rozpatrzenie projektu uchwały programowej.

10.Zamknięcie obrad.

**

Dokumenty finansowe za  rok 2016, będą do wglądu wszystkich członków Izby
w Biurze Zarządu JIG w Jaworznie, ul. Paderewskiego 43, pokój nr 12
(Hotel „BROJAN” - Pechnik) od dnia 4 maja 2017 roku.

Materiały dot. WZ, w tym sprawozdanie Zarządu za rok 2016, będą przekazane do siedzib firm.

Bardzo serdecznie proszę przedstawicieli FIRM o zarezerwowanie
terminu w kalendarzu zajęć,

i niezawodne uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia.
**

Prezesów i szefów firm, które
zalegają z uregulowaniem składek
proszę o przekazanie należności na konto Izby
nr 37 1020 2528 0000 0802 0334 1427
lub ich opłacenie w Biurze Zarządu JIG.

**

UWAGA:

Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez pełnomocnika. Członka będącego osobą prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej reprezentuje w Izbie osoba fizyczna wskazana i upoważniona do reprezentowania - w sposób, określony w Statucie lub innym dokumencie wewnętrznym danej firmy lub jednostki organizacyjnej.

**

Po zakończeniu obrad zaplanowana jest „V Kolacja w Izbie”. Początek godz.18.00

 **

Z upoważnienia Zarządu

Prezes JIG:

 mgr inż. Jerzy ZAMARLIK


 

Prezesi

Szefowie Kadr

Firm na terenie Miasta Jaworzna

 **

ZAPROSZENIE

 

Jaworznicka Izba Gospodarcza wraz z władzami Miasta Jaworzna zapraszają lokalnych przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorstw i pracowników.

**
Tematem przewodnim spotkania będą możliwości uzyskania do 100.000,-zł dofinansowania na realizację szkoleń, kursów i doradztwa dla pracowników i pracodawców.

Spotkanie odbędzie się
dnia 09 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 12.00
w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.
**

Program spotkania:

11.45 - 12.00 – Rejestracja uczestników

12.00 - 12.05 – Przywitanie gości – Pan Jerzy Zamarlik – Prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej.

12.05 - 12.20 – Zarządzanie kompetencjami w firmie – Jak szkolić efektywnie? – Pani Agnieszka Śmiejka  - trener biznesu

12.20 - 12.35 – Aktualne trendy na rynku szkoleniowym – kompetencje przyszłości – Pani Katarzyna Kotulska – trener biznesu

12.35 - 13.00 – Jak pozyskać środki na szkolenia, kursy i doradztwo dla pracowników i pracodawców – Pan Wojciech Wasilewski – Dyrektor Parku Naukowo – Technologicznego Silesia w Katowicach

13.00 - 13.20  - Przerwa kawowa

13.20 - 13.40 – Dyskusja, pytania uczestników.
**
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pocztą elektroniczną
na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub telefonicznie na numer 601 750 128 lub 32 745 22 88.

Uwaga!
U
dział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

BZ JIG


Członkowie Zarządu i KR Izby
Szanowni Państwo!
Przypominamy, że dnia
24 kwietnia 2017 roku, (poniedziałek) zaplanowane jest
o godz.16.30, posiedzenie Zarządu Izby.
Miejsce - siedziba Izby w Hotelu “BROJAN” w Jaworznie.
Cel: omówienie przygotowań oraz przyjęcie dokumentów na Walne Zgromadzenie członków Izby.
Prosimy o zarezerwowanie terminu w kalendarzu zajęć!


Dnia 19 kwietnia 2017 roku, w Hotelu „BROJAN” w Jaworznie, odbyło się spotkanie władz Miasta Jaworzna z Zarządem Jaworznickiej Izby Gospodarczej. Przedmiotem  obrad była ocena współpracy Miasta z Izbą w 2016 roku. Gospodarzem spotkania była Izba.

 

Uczestniczyli w nim:

A.Ze strony władz miasta:

Pan Paweł SILBERT - Prezydent Miasta Jaworzna;

Pani Ewa Sidełko – Paleczny - Sekretarz Miasta Jaworzna;

Pan Krzysztof Ciemniewski  - Pełnomocnik ds. Rozwoju UM;

Pani Magdalena Mistarz - Naczelnik Wydziału Budżetowo – Finansowego UM;

Pan Teobald Jałyński - Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM;

Pani Krystyna KOTULSKLA - Kierownik Referatu Rozwoju i Obsługi Inwestorów UM

 B.Ze strony Izby:

Pan Jerzy ZAMARLIK – Prezes JIG;

Pan Wiesław Pieczonka - Wiceprezes JIG;

Pan Wiesław Głowacz - Skarbnik JIG;

Pan Paweł BYRCZEK - Członek Zarządu JIG;

Pan Paweł Drożdż - Członek Zarządu JIG;

Pan Franciszek MATYSIK  - Członek Zarządu JIG;

Pan Władysław Igies - Przewodniczący KR JIG;

Pan Aleksander BROSZEWSKI - Sekretarz KR JIG;

Pan Paweł GNIADEK - szef firmy SALVE PR (członek Izby)

**

1.Otwarcia spotkania dokonał Pan Jerzy ZAMARLIK – Prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej. Następnie głos zabrał Pan Paweł SILBERT - Prezydent Miasta Jaworzna.

2.Sprawozdanie ze współpracy w 2016 roku, Gminy z Jaworznicką Izbą Gospodarczą omówił Pan Wiesław Pieczonka - Wiceprezes Izby. Sprawozdanie to, na podstawie zapisów zawartych w „Porozumieniu o współpracy Izby z Gminą na lata 2016 – 2019, przygotował i przedłożył do akceptacji Prezydenta Miasta Jaworzna oraz Prezesa Jaworznickiej Izby Gospodarczej Zespół Monitorujący w składzie: Pani Ewa Sidełko – Paleczny - Sekretarz Miasta Jaworzna; Pani Anna Mocała – Kalina - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej; Pan Wiesław Pieczonka - Wiceprezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej; Pan Mateusz Łętowski - Sekretarz  Jaworznickiej Izby Gospodarczej.

3.Nowe składy osobowe Zespołów Obszarowych omówiła i zaprezentowała - Pani Krystyna Kotulska.

4.Wspólne przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2017 roku, zaprezentował i omówił Pan Adam Cekiera  z Biura Zarządu Izby. Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie planowanego do realizacji projektu pod nazwą „Przedsiębiorcze Jaworzno” złożył Prezes Izby Pan Jerzy ZAMARLIK oraz Pan Paweł GNIADEK.

5.Sprawozadnie za rok 2016, składy osobowe Zespołów Obszarowych oraz wspólne przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2017 zostały zaakceptowane i przyjęte.

6.Następnie odbyła się bardzo szeroka dyskusja,  w trakcie której padło wiele nowych propozycji.

7.Podsumowania spotkania dokonali Pan Paweł Silbert - Prezydent Miasta Jaworzna oraz Pan Jerzy Zamarlik - Prezes JIG.


 

 

Uwaga członkowie IZBY
oraz
Przedsiębiorcy Miasta Jaworzna
**
Informujemy, że kolejna
V Kolacja w Izbie
zaplanowana jest
dnia
16 maja 2017 roku, o godz.18.oo, (wtorek)
w Hotelu “Pańska Góra”
w Jaworznie, ul.Krakowska 2.
(Rogatka)
Cel: prezentacja aktualnych spraw Izby, wykład (szkolenie)  
i uroczysta kolacja.
O szczegółach poinformujemy!!


UWAGA
wszyscy Członkowie Jaworznickiej Izby Gospodarczej!
Szanowni Państwo!
Informujemy, że Zarząd Izby postanowił zwołać dnia
16 maja 2017 roku
, (wtorek) na godz.17.oo
Walne Zgromadzenie członków Izby.
Cel: przyjęcie sprawozdań Zarządu i KR oraz bilansu za rok 2016.
Szczegóły wraz materiałami na WZ zostaną przekazane
do siedzib firm!


 

Informujemy, że dnia 19 kwietnia 2017 roku, (środa) o godz.12.00, odbędzie się
w Hotelu „BROJAN” w Jaworznie, ul.Paderewskiego 43,
spotkanie członków Zarządu Izby z Prezydentem Miasta Jaworzna.
Celem spotkania będzie ocena
współpracy Gminy
z Jaworznicką Izbą Gospodarczą w 2016 roku.
Sprawozdanie o współpracy przedłoży Zespół Monitorujący działający
na podstawie zawartego „
Porozumienia o współpracy Izby z Gminą na lata 2016 – 2019”.