Uwaga członkowie IZBY
oraz
Przedsiębiorcy Miasta Jaworzna
**
Informujemy, że kolejna
V Kolacja w Izbie
zaplanowana jest
dnia
16 maja 2017 roku, o godz.18.oo, (wtorek)
w Hotelu “Pańska Góra”
w Jaworznie, ul.Krakowska 2.
(Rogatka)
Cel: prezentacja aktualnych spraw Izby, wykład (szkolenie)  
i uroczysta kolacja.
O szczegółach poinformujemy!!


UWAGA
wszyscy Członkowie Jaworznickiej Izby Gospodarczej!
Szanowni Państwo!
Informujemy, że Zarząd Izby postanowił zwołać dnia
16 maja 2017 roku
, (wtorek) na godz.17.oo
Walne Zgromadzenie członków Izby.
Cel: przyjęcie sprawozdań Zarządu i KR oraz bilansu za rok 2016.
Szczegóły wraz materiałami na WZ zostaną przekazane
do siedzib firm!


 

Informujemy, że dnia 19 kwietnia 2017 roku, (środa) o godz.12.00, odbędzie się
w Hotelu „BROJAN” w Jaworznie, ul.Paderewskiego 43,
spotkanie członków Zarządu Izby z Prezydentem Miasta Jaworzna.
Celem spotkania będzie ocena
współpracy Gminy
z Jaworznicką Izbą Gospodarczą w 2016 roku.
Sprawozdanie o współpracy przedłoży Zespół Monitorujący działający
na podstawie zawartego „
Porozumienia o współpracy Izby z Gminą na lata 2016 – 2019”.
Uwaga członkowie Izby
oraz Przedsiębiorcy Miasta Jaworzna!
Szanowni Państwo!
Informujemy, że w Biurze Zarządu Izby,
to jest w Hotelu "BROJAN"
w Jaworznie, ul. Paderewskiego 43,
w pokoju nr 12 (I piętro)
od poniedziałku - 10 kwietnia 2017 roku
w godzinach 16.oo - 17.00
pełnione są dyżury członków Zarządu Izby.
Pierwszy dyżur pełnił  PREZES - Jerzy ZAMARLIK
**

Zapraszamy do Biura Zarządu
wszystkich zainteresowanych sprawami funkcjonowania Izby
problemami gospodarczymi miasta 
a w szczególności członkostwem w JIG.
Telefon dyżurny
32 745 22 88
**
Oto planowany terminarz dyżurów w Biurze Zarządu Izby do 3 lipca 2017 roku:

Lp

Termin:

Dyżurujący w godzinach

16.00 – 17.00:

Funkcja

1

10 kwietnia 2017

Jerzy ZAMARLIK

Prezes

2

8 maja 2017

Wiesław PIECZONKA

Wiceprezes

3

15 maja 2017

Mateusz ŁĘTOWSKI

Sekretarz

4

22 maja 2017

Wiesław GŁOWACZ

Skarbnik

5

29 maja 2017

Paweł BYRCZEK

Członek Zarządu

6

5 czerwca 2017

Paweł DROŻDZ

Członek Zarządu

7

12 czerwca 2017

Franciszek MATYSIK

Członek Zarządu

8

19 czerwca 2017

Jerzy ZAMARLIK

Prezes

9

26 czerwca 2017

Wiesław PIECZONKA

Wiceprezes

10

3 lipca 2017

Mateusz ŁĘTOWSKI

Sekretarz


 

Członkowie
Jaworznickiej Izby Gospodarczej!
**
Informujemy, że obrady Rady Miejskiej w Jaworznie zaplanowane

są dnia 30 marca 2017 r. o godz. 9.oo, w Budynku Urzędu Miejskiego
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

**
PLANOWANY PORZĄDEK:

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

3. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2006-2020.

4. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Jaworznie za 2016 rok.

5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Mieszkalnictwa za 2016 rok.

6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2017 roku.

7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna.

8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 – 2026.

9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

10.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.   

11.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2017 – 2020”.

12.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Osób Starszych w Jaworznie na lata 2017 – 2020.

13.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2017 – 2020.

14.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2017 roku.

15.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.

16.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/173/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.

17.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, w części dotyczącej cmentarzy komunalnych.

18.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.

19.Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

20.Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.

21.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

**
Zachęcamy do uczestnictwa w posiedzeniu.
inne szczegóły patrz: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,30502.html


 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie  informuje:
**

Informujemy, że na terenie firmy Grupy CARGO w Jaworznie przy ulicy Martyniaków, pasjonaci motoryzacji z Jaworzna i okolic w sobotę, 13 marca 2017 roku, mieli okazję zaprezentować swoje stuningowane oraz zabytkowe samochody podczas imprezy pod nazwą - Tuning City Event. Odbyły się pokazy i różnorodne konkurencje dla miłośników motoryzacji. Każdy kto posiadał prawo jazdy mógł spróbować swoich sił podczas przejazdu po płycie poślizgowej. Jazdę z kontrolowanym poślizgiem zaprezentowała Policja i Straż Pożarna. Pokaz driftu zaprezentowali Adam Romański i Jakub Palka z Easy Drift. Duże zainteresowanie wzbudziła konkurencja jazdy sprawnościowej Fiatami Cinquecento. Impreza - Tuning City Event, to nie tylko zlot miłośników samochodów tuningowanych, lecz także impreza podczas której propagowano także zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.        

Szanowni Państwo!

Informujemy, że kolejne IV spotkanie przedsiębiorców
w  cyklu „Kolacja w Izbie”, odbyło się
dnia 14 marca 2017 roku,
w Hotelu „Pańska Góra
w Jaworznie, ul.Krakowska 2 (Rogatka)
Gościem specjalnym spotkania był Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie - Wiesław Więckowski.
Prezentację na temat możliwości rozwoju firm za granicą przedstawił konsul Mołdawii - Jacek Stefanik,

Swoje wystąpienia mieli Panowie z konsulatu Szwecji.

Prezentację miał laureat konkursu „Moja firma – moja przyszłość” - Michał Sękowski,
który wraz z zespołem przedstawił swoją koncepcję na biznes w postaci planszowej gry strategicznej.

Kolejne V spotkanie w cyklu „Kolacja w Izbie”,
zaplanowane jest 14 maja 2017 roku, w Hotelu "Pańska Góra"
**Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
1. Wnioski Pracodawców będą przyjmowane od dnia 14 marca 2017r. do dnia 15 marca 2017r.

2. Na 2017r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił następujące priorytety wydatkowania środków KFS:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

3. Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględniane będą następujące elementy:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem dostępnych limitów;

WAŻNE!

Szczegółowe informacje dotyczące składania i oceny wniosków oraz zabezpieczenia zwrotu przez pracodawców środków z KFS zostały określone w następujących dokumentach dostępnych na stronie www.pup-jaworzno.pl

·         „Zasady naboru i rozpatrywania wniosków o sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców”

·         „Formy zabezpieczenia zwrotu przez pracodawców środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zasady ich stosowania”.

Przed przygotowaniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentami zamieszczonymi na stronie www.pup-jaworzno.pl

Szanowni Państwo!
Informujemy, że Biuro Zarządu Izby koordynuje zimowy wyjazd na narty.
Termin:
10 do 12 marca 2017 roku, (piątek - niedziela).
Miejsce zakwaterowania: Hotel "ZŁOTY GROŃ" w Istebnej.
Stacja narciarska „Złoty Groń”. 
Koszt wyjazdu: 320,- zł od osoby. 

W kosztach przewidziane są:
- 2 noclegi  10/11 i 11/12 III 2017;
- w piątek g.17.00 - obiad;
- w piątek - g.19.00 - spotkanie koleżeńskie ze śpiewnikami przy gitarze (uroczysta kolacja);
- 11 i 12 III 2017 (w godz.8-10) śniadanie - w kosztach noclegu.
- w sobotę - godz.17.00 -  obiadokolacja.
- ubezpieczenie.

- śpiewnik

Dojazd własnym środkiem lokomocji.(Tradycyjnie ustalamy wspólne wyjazdy samochodami)
Zjazdy na stokach we własnym zakresie.(przy 30% zniżce za karnety)
Lista uczestników już zamknięta!!

**  
Więcej informacji o miejscu pobytu:
http://www.hotelzlotygron.pl/