Wypełnij deklarację i zostań członkiem IZBY!

**
- zapoznaj się ze Statutem JIG (Patrz >STATUT)
- wydrukuj wzór deklaracji członkowskiej; (PONIZEJ do pobrania i wydrukowania > Format WORD i PDF))
- zapoznaj się z uchwałą o wpisowym i składkach członkowskich Izby. (Patrz poniżej Uchwała do pobrania i wydrukowania > Format WORD i PDF)
- w przypadku osoby prawnej, przygotuj dla ciała kolegialnego zarządzającego TWOIM podmiotem projekt uchwały o woli przystąpienia do Izby i wysokości opłacanej składki członkowskiej oraz za jakie okresy służby finansowe mają je przekazywać (najkorzystniej) na kontro Izby (miesiąc, kwartał, półrocze, rok)
- przedłuż uchwalę do zatwierdzenia (Zarządowi, Radzie Nadzorczej lub innemu ORGANOWI Zarządzającemu podmiotem)
- wypełnij deklarację z danymi o firmie i zatrudnieniu;
- uzyskaj wypis elektroniczny z KRS lub CEIDG dla Twojego PODMIOTU (www.ms.gov.pl lub prod.ceidg.gov.pl)
- wpłać wpisowe na konto JIG w PKO BP w wysokości 100,- zł na Nr

37 1020 2528 0000 0802 0334 1427 

- wyślij pocztą elektroniczną wszystkie dokumenty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub

- złóż dokumenty w Biurze Zarządu JIG,
43-600 Jaworzno
ul.Paderewskiego 43,
pokój nr 12. (Hotel "BROJAN")

Uwaga:
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podejmują decyzję o przystąpieniu do JIG osobiście.
**

Uwaga
Członkowie JIG!
Od dnia 1 lipca 2017 roku zacznie obowiązywać nowa uchwała w  sprawie stawki wpisowego i stawek składki członkowskiej.

Członkowie, którzy opłacą składki do końca roku- "z góry" wg zasad zapisanych w uchwale Zarządu nr 15/2014, z dnia 3 grudnia 2014 roku, do dnia 30 czerwca 2017 roku, nie mają obowiązku dokonywać dodatkowych wpłat uzupełniających.
**
PONIZEJ:
- Pełne brzmienie uchwały Zarządu Izby Nr 17.2017 z dnia 23 maja 2017 roku.
**
Do pobrania i wydrukowania:
- DEKLARACJA przystąpienia do IZBY (W formacie WORD i PDF)
- KOPIA Uchwały Zarządu Izby nr 17.2017 z dnia 23 maja 2017 roku (W formacie WORD i PDF)
**
-KOPIA "Starej" Uchwały Zarządu Izby z 2014 roku, która będzie obowiązywała do dnia 30 czerwca 2017 roku.
*Uchwała nr 17.2017

Zarządu Jaworznickiej Izby Gospodarczej z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie: określenia wysokości opłaty wpisowej oraz wysokości składek członkowskich

 

Na podstawie § 13 ust. 1, pkt h, Statutu Jaworznickiej Izby Gospodarczej, uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Ustala się - dla wszystkich podmiotów przyjmowanych do Jaworznickiej Izby Gospodarczej (dalej: Izba), stawkę jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości minimalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych).

2.W przypadku prawomocnej odmowy przyjęcia podmiotu do Izby, opłata wpisowa uiszczona przy złożeniu deklaracji zostanie zwrócona w całości.

3.W przypadku ustania członkostwa w Izbie opłata wpisowa uiszczona przez podmiot nie podlega zwrotowi.

§ 2

1.Ustala się następującą wysokość składek miesięcznych dla podmiotów będących członkami Izby:

 

Wysokość składek miesięcznych dla podmiotów:

LP

Wielkość podmiotu:

Liczba zatrudnionych pracowników (stałych)

Stawka/miesiąc

1

Mikro

Jednoosobowa

15 zł

2-9

20 zł

2

Mały

10-29

30 zł

30-49

40 zł

3

Średni

 

50-100

70 zł

101-180

100 zł

181-250

120 zł

4

Duże

Powyżej 250

min. 200 zł, z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2 i 3

 

2.Dla podmiotów – Dużych tj. zatrudniających powyżej 250 pracowników, wysokość składki zostanie indywidualnie ustalona z Zarządem Izby, przy czym miesięczna stawka składki nie może być niższa od kwoty 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

3.Dla podmiotów takich jak: stowarzyszenia, fundacje, izby gospodarcze, izby rzemieślnicze, fundusze, banki, kasy oszczędnościowo-kredytowe, towarzystwa ubezpieczeń, towarzystwa reasekuracji, instytuty, spółdzielnie, samorządy terytorialne wysokość składki zostanie indywidualnie ustalona z Zarządem Izby.

§ 3

1.Członkowie Izby mogą wpłacać składkę członkowską za dany miesiąc, kwartał, półrocze lub rok, w kwocie wyższej od stawek wyszczególnionych w niniejszej uchwale.

2.Zarząd Izby, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może na wniosek członka obniżyć, zawiesić bądź czasowo zwolnić członka z obowiązku wnoszenia składek członkowskich.

3.Członek Izby składając wniosek, o którym mowa w ust. 2 powyżej winien wskazać przyczyny uzasadniające zastosowanie ulgi oraz okres na jaki ulga ma być zastosowana.

4.W przypadku złożenia przez członka Izby wniosku o zawieszenia członkostwa, stosownie do treści § 16 ust. 10, Statutu Izby, członek Izby zwolniony jest z opłacania składek członkowskich, od kolejnego miesiąca po złożeniu wniosku.

5.W przypadku powstania zaległości w płatności składek przekraczającej okres sześciu  miesięcy, członek Izby zostanie poinformowany o konieczności uregulowania zaległości oraz o możliwości utraty członkostwa, stosownie do treści § 25 ust. 2, pkt b, Statutu.

6.W przypadku dalszego zalegania z opłaceniem składek za okres dłuższy niż dziewięć miesięcy, Zarząd Izby jest upoważniony do podjęcia uchwały o wykreśleniu danego członka z listy członków Izby.

7.Członek Izby wraz z oświadczeniem o rezygnacji z członkostwa w Jaworznickiej Izbie Gospodarczej zobowiązany jest uiścić w całości należne składki za okres do dnia wystąpienia z Izby. Zarząd Izby bądź inna upoważniona osoba może, na wniosek członka składającego oświadczenie o rezygnacji z członkostwa, umorzyć częściowo bądź w całości zaległe składki.

§ 4

1.Składka członkowska powinna być opłacana miesięcznie w terminie do 15 kolejnego miesiąca.

2.Członek Izby ma możliwość opłacenia składki członkowskiej z góry za kwartał, półrocze lub rok.

§ 5

1.Z dniem 30 czerwca 2017 roku, traci moc Uchwała Zarządu Jaworznickiej Izby Gospodarczej nr 15/2014, z dnia 3 grudnia 2014 roku, w sprawie wpisowego i składek członkowskich.

2.Członkowie, którzy opłacili składki z góry, wg zasad zapisanych w uchwale Zarządu nr 15/2014, z dnia 3 grudnia 2014 roku, za dane miesiące, kwartały, półrocze lub cały 2017 rok, przed dniem wskazanym w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały, nie mają obowiązku dokonywać dodatkowych wpłat uzupełniających.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Skarbnikowi Jaworznickiej Izby Gospodarczej.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie od dnia 01 lipca 2017 roku.

 

Zarząd JIG:

(...) Podpisy


ZAPRASZAMY DO NAS – WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ - Zostań członkiem IZBY