Uchwała nr  2/2012 
Zarządu JIG z dnia 26 lipca 2012 roku, w sprawie LOGO Jaworznickiej Izby Gospodarczej.

 

Zarząd JIG na podstawie § 3 Statutu Jaworznickiej Izby Gospodarczej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się Logo Jaworznickiej Izby Gospodarczej, które w formie graficznej nawiązuje
do Logo używanego przez Jaworznickie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, co ma oznaczać, że symbolicznie Izba
jest następcą i kontynuatorką dorobku JSP w środowiskach gospodarczych.

§ 2

Przyjmuje się i zatwierdza LOGO Jaworznickiej Izby Gospodarczej w kształcie tarczy, którego formę graficzną stanowi poniższy obraz i załączony plik w formacie jpg.

§ 3

1.       Ustala się opis i znaczenie trzech głównych części LOGO JIG, które zawiera:

a.w górnej części - na błękitnym tle symbolizującym spokój, pogodę i wiarę, symboliczny Jawor z czarnym pniem, zielonym listowiem i czerwonym jabłkiem – symbolizującym zdrowie i młodość..

b.w jednej trzeciej wysokości, poziomy, czerwony pasek symbolizujący wysiłek w dążeniu do sukcesu i pokonywaniu barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

c.w dolnej części, pod paskiem, czarny napis JIG, umieszczony na jasno zielonym tle symbolizującym „zielone światło” dla przedsiębiorczości.

2.       Zielony kolor w LOGO nawiązuje także do koloru w herbie i fladze miasta Jaworzna.

§ 4

Ustala się i daje przyzwolenie na to, by przyjęte Logo Jaworznickiej Izby Gospodarczej:

a.było symbolem nobilitacji i gwarantem prawości funkcjonowania podmiotu w środowiskach gospodarczych

b.stało się symbolem przynależności do Izby

c.było stosowane na znaczkach, pieczęciach, pismach, dyplomach Izby,

d.było zawieszane w stosownych oprawach w siedzibach członków Izby

e.mogło być wykorzystywane i używane przez członków JIG w obiegu dokumentów.

f.było używane na stronie internetowej Izby oraz na dokumentach przekazywanych Izby.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Sekretarzowi Zarządu Izby.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 30 maja 2012 roku, czyli daty rejestracji Izby.

 

Podpisy

Członków Zarządu:

(…)