Aktualny skład Zarządu Jaworznickiej Izby Gospodarczej:


 

Imię, Nazwisko Funkcja: Reprezentowana firma:

Jerzy ZAMARLIK

PREZES Jago-Pro Sp. z o.o. w Jaworznie

Wiesław PIECZONKA

Wiceprezes Sklep Jubilerski - Jaworzno RYNEK

Mateusz ŁĘTOWSKI

Sekretarz Łętowski CONSULTING w Jaworznie

Wiesław GŁOWACZ

Skarbnik Głowacz Sp. z o.o. w Jaworznie

Paweł BYRCZEK

Członek Zarządu Zakłady Chemiczne "Organika - Azot" S.A. w Jaworznie

Paweł DROŻDŻ

Członek Zarządu PPHU "ECHO" w Jaworznie

Franciszek MATYSIK

Członek Zarządu Wydawnictwo GM Sp. z o.o. w Jaworznie

Skład Zarządu po ukonstytuowaniu z dnia 19.X.2016 roku.

Załącznik
do Uchwały Zarządu nr 8.2017 z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie ustalenia zakresu obowiązków dla Członków Zarządu Izby..

Zakres obowiązków członków Zarządu Izby

LP

Nazwisko i Imię:

Funkcja:

Zakres obowiązków:

 

1

 

Jerzy

ZAMARLIK

 

Prezes

- kieruje całokształtem prac Zarządu JIG

- koordynuje działania związane ze strategią funkcjonowania Izby,

- zatwierdza ostateczne plany posiedzeń Zarządu

- ustala prowadzącego posiedzenie Zarządu w czasie swojej nieobecności

- reprezentuje Izbę i Zarząd przed władzami samorządowymi i instytucjami.

- współpracuje z Izbami Gospodarczymi w regionie

- koordynuje działalność zespołów i podzespołów roboczych

- Koordynuje współpracę w władzami samorządowymi Jaworzna i regionu.

- Koordynuje współpracę z Marszałkiem Województwa w sprawach podpisanego porozumienia.

- Koordynuje współpracę Zakładami Chemicznymi „Organika Azot” w sprawach podpisanej Umowy.

- Koordynuje działania związane z pracami Kolegium Konsultacyjnego Izby.

 

2

 

Wiesław PIECZONKA

 

WICEPREZES

  - koordynuje działania Izby związane z przygotowywaniem opinii i ocen o podatkach i opłatach lokalnych,

 - Koordynuje prace Zespołów Obszarowych

 - pełnieni obowiązki Prezesa w czasie jego nieobecności,

 - koordynuje ukazywanie się publikacji, informatorów i przedsięwzięć wydawniczych Izby.

 - koordynuje organizację imprez i wyjazdów o charakterze rekreacyjnym i sportowym

 - omawia i ocenia plany zagospodarowania ścisłego centrum miasta.

- Koordynuje współpracę z organizacjami pozarządowymi.

 - działa na rzecz  rozwoju liczebnego Izby

 

3

 

Mateusz

ŁĘTOWSKI

 

SEKRETARZ

 - koordynuje stronę organizacyjno – techniczną Biura Zarządu

  - proponuje wiodące tematy posiedzeń Zarządu.

 - przedstawia wnioski na posiedzeniach Zarządu w sprawach członkostwa,

 - odpowiada za przygotowanie materiałów na posiedzenia Zarządów i Walnych Zgromadzeń,

 - przedstawia do zatwierdzenia protokoły z posiedzeń Zarządu Izby,

 - przygotowuje sprawozdania na Walne Zgromadzenia  z działalności Izby za dany rok obrachunkowy i kadencję,

 - współpracuje z Komisją Rewizyjną JIG.

 - koordynuje kontakty z organami samorządowymi miasta i regionu

 - współdziała z firmami  w czasie przygotowań do organizacji targów.

 - Inicjuje organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego dla członków Izby

 - odpowiada za rozwój liczebny Izby,

 

4

 

Wiesław
GŁOWACZ

 

SKARBNIK

 - nadzoruje sprawy finansowe JIG,

 - koordynuje współprace z bankiem i instytucjami finansowymi,

 - koordynuje współprace  z Biurem Podatkowym obsługującym Izbę

 - zatwierdza dokumenty finansowe dla Biura Podatkowego

 - opracowuje i przedkłada plany finansowe Izby na dany rok,

 - przygotowuje i przedkłada Bilans JIG na Walnych Zgromadzeniach,

 - współpracuje z Komisją Rewizyjną JIG w sprawach przygotowywania opinii dot. bilansu za dany rok obrachunkowy.

 - koordynuje współpracę Urzędem Skarbowym,

 - nadzoruje sprawy wpisowego i składek członkowskich

 - przygotowuje i przedkłada umowy oraz rachunki na zewnątrz Izby.

 - Koordynuje współpracę z firmami branży motoryzacyjnej.

 - działa na rzecz  rozwoju liczebnego Izby

5

Paweł

BYRCZEK

Członek  Zarządu

 - Koordynuje współpracę członków JIG z firmami zajmującymi się infrastrukturą naziemną, podziemną i drogową.

 - Koordynuje spotkania branżowe z członkami JIG w ważnych sprawach gospodarczych,

 - informuje członków Izby o przygotowywanych do realizacji studiach i  planach zagospodarowania przestrzennego.

 - koordynuje współpracę ze średnimi i dużych firmami,

 - prezentuje aktualną sytuację i problemy firm

 - inicjuje wyjazdy na targi, seminaria krajowe i zagraniczne.

 - działa na rzecz  rozwoju liczebnego Izby

6

Paweł

DROŻDŻ

Członek  Zarządu

 - Koordynuje współpracę z mikro i małymi przedsiębiorcami  różnych branż,

 - Koordynuje działania związane ze współpracą JIG z firmami zajmującymi się produkcją, zbytem, handlem odzieżą, obuwiem, artykułami konfekcyjnymi, itp

 - koordynuje prace związane z organizacją targów, konferencji, pokazów, seminariów lokalnych i ponadlokalnych,

 - Prezentuje aktualną sytuację i problemy prowadzących i wynajmujących placówki handlowe,

 - inicjuje i  koordynuje współpracę z partnerami zagranicznymi,

 - działa na rzecz  rozwoju liczebnego Izby

7

Franciszek
MATYSIK

Członek  Zarządu

 - inicjuje działania zmierzające do pozyskiwania środków z różnych źródeł na rzecz Izby oraz członków Izby

 - koordynuje współpracę i  kontakty z mediami

 - promuje stosowanie nowoczesnych sposobów komunikowania się i stosowania nowoczesnych technik komputerowych,

 - koordynuje działania organizacyjne związane z „Kolacjami w Izbie”

 - koordynuje prace związane z prowadzeniem strony internetowej Izby oraz zamieszczaniem informacji o Izbie na komunikatorach społecznościowych.

- koordynuje prace związane z wydawaniem przez JIG periodyków

- działa na rzecz  rozwoju liczebnego Izby.

 **