Materiał archiwalny
**


 

REGULAMIN KONKURSU

Przedsiębiorcze Jaworzno”

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin ustala zasady i tryb przyznawania tytułów w ramach konkursu „Przedsiębiorcze Jaworzno” – skierowanego do przedsiębiorców z terenu Jaworzna.
 2. Konkurs odbywa się z inicjatywy Jaworznickiej Izby Gospodarczej.

 

I. Organizatorzy/patroni Konkursu

 

 1. Organizatorem Konkursu „Przedsiębiorcze Jaworzno” jest Jaworznicka Izba Gospodarcza (JIG).
 2. Zarząd JIG corocznie powołuje Kapitułę Konkursu, której zadaniem jest wytypowanie laureatów w każdej z kategorii.
 3. Obsługę administracyjną Konkursu zapewnia JIG.
 4. Patronem medialnym Konkursu są media, które w danym roku podpisały z organizatorem porozumienie o patronacie.

 

II. Cele i zadania konkursu

 

 1. Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja najlepszych jaworznickich przedsiębiorców, których działalność i osiągnięcia w danym roku zasługują na powszechne uznanie.
 2. Laureatem Konkursu w poszczególnych kategoriach może zostać menadżer lub średnie, małe lub mikro przedsiębiorstwo prowadzące swoją działalność na terenie Jaworzna, które:

-  osiąga sukcesy na rynku,

-  posiada ciekawą, nowatorską ofertę produktów/usług,

-  wykorzystuje innowacyjne i nowoczesne metody organizacji pracy,

- rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, a prowadzona przez niego działalność jest przyjazna ludziom i środowisku.

 1. Zadaniem Kapituły Konkursu jest wybór laureatów w następujących kategoriach:

- Jaworznicka Firma Roku (w kategorii firm do 50 pracowników);

- Jaworznicka Firma Roku (w kategorii firm powyżej 50 pracowników);

- Jaworznicki Przedsiębiorca (nagroda dla menadżera);

- Jaworznicka Firma Społecznie Odpowiedzialna (w kategorii firm do 50 pracowników);

- Jaworznicka Firma Społecznie Odpowiedzialna (w kategorii firm powyżej 50 pracowników).

 

III. Terminy konkursu

 

1.       Konkurs jest ogłaszany co roku (najpóźniej 1 czerwca) i kończy się wyłonieniem najlepszych przedsiębiorców za dany rok (najpóźniej 31 grudnia).

2.       Wyniki konkursu ogłaszane są podczas gali organizowanej przez JIG.

 

IV. Warunki przystąpienia do konkursu

 

 1. Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Jaworzna.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest terminowe złożenie do 15 września danego roku:

 

W KATEGORIACH: JAWORZNICKA FIRMA ROKU, JAWORZNICKA FIRMA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA:

- przez przedsiębiorstwo ubiegające się o nagrodę wypełnionej karty udziału (Załącznik nr 1) oraz ankiety (Załącznik nr 2). Karta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa;

- przez osobę rekomendującą wypełnionej karty rekomendacji dla firmy (Załącznik nr 3), a następnie – po otrzymaniu zawiadomienia z JIG - złożenie przez rekomendowaną firmę karty udziału (Załącznik nr 1) oraz ankiety (Załącznik nr 2). Karta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa;

 

W KATEGORII JAWORZNICKI PRZEDSIĘBIORCA:

- przez osobę rekomendującą wypełnionej karty rekomendacji dla menadżera (Załącznik nr 4) oraz ankiety dla menadżera (Załącznik nr 5).

 

 1. Formularze można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do JIG (ul. Paderewskiego 43, Jaworzno) w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.
 2. O tytuły można ubiegać się wielokrotnie i niezależnie od wyniku osiągniętego w latach ubiegłych. W danym roku możliwe jest ubieganie się o tytuły w różnych kategoriach, wymaga to złożenia odrębnych zgłoszeń.

 

V. Organizacja konkursu

 

 1. Wraz z ogłoszeniem Konkursu rozpoczyna się akcja promocyjna przedsięwzięcia
  w mediach, prowadzona przez JIG przy udziale mediów lokalnych.
 2. Karty udziału w Konkursie oraz ankiety po ogłoszeniu Konkursu są dostępne w Biurze Zarządu JIG oraz na stronie internetowej JIG: www.jig.jaw.pl.

 

VI. Wybór laureatów

 

 1. Postępowanie konkursowe przeprowadza Kapituła Konkursu. Z obrad Kapituły sporządza się protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.
 2. Członków Kapituły Konkursu powołuje (w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia danej edycji Konkursu) Zarząd JIG – w liczbie minimum 5 osób, maksymalnie 10 – wskazując jednocześnie przewodniczącego Kapituły.
 3. Członkowie Kapituły wybierają laureatów Konkursu w poszczególnych kategoriach, o których mowa w pkt. 3 cz. II Regulaminu. Podstawą wyboru dokonywanego przez Kapitułę Konkursu są wypełnione i dostarczone do organizatora ankiety wraz z dodatkowymi formularzami (ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia danej firmy).
 4. Wybór dokonywany jest przez Kapitułę w dwóch etapach:

- etap pierwszy – wybór finalistów w każdej z kategorii (następuje między 15 a 30 września);

- etap drugi – wybór laureatów w każdej z kategorii (następuje do 31 grudnia).

 1. Kapituła Konkursu ma prawo zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby z zewnątrz,
  tj. specjalistów z danych branż, w przypadku stwierdzenia konieczności uwiarygodnienia zapisów w ankietach zgłoszeniowych lub też przedstawicieli firm biorących udział w Konkursie celem udzielenia wyjaśnienia do złożonych deklaracji. Decyzje o udziale w posiedzeniu Kapituły osób z zewnątrz podejmowane są na wniosek co najmniej trzech członków Kapituły.
 2. Kapituła Konkursu może zrezygnować z przyznania tytułu w danej kategorii z powodu braku zgłoszeń lub braku przekonujących osiągnięć firm w danej kategorii w danym roku. Przewiduje się także możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień dla uczestników Konkursu. Decyzję o dodatkowych wyróżnieniach podejmuje Kapituła.
 3. Za członkostwo w Kapitule nie przysługuje wynagrodzenie.
 4. Wyniki Konkursu ogłaszane są podczas uroczystej gali JIG organizowanej w ostatnich tygodniach roku.
 5. Laureaci Konkursu w każdej z kategorii otrzymują statuetki oraz prawo do posługiwania się tytułem z rokiem przyznania (np. Jaworznicka Firma Roku 2017, Jaworznicki Przedsiębiorca 2017, Jaworznicka Firma Społecznie Odpowiedzialna 2017).
 6. JIG zapewnia finalistom wybranym w pierwszym etapie oraz laureatom pakiet działań promocyjno-informacyjnych.

**

UWAGA

 

Prezesi, Szefowie, Właściciele  Firm Członków Jaworznickiej Izby Gospodarczej 

** 

Przekazujemy dodatkowe wyjaśnienia.
W Konkursie można składać wnioski w 5 kategoriach: 

1-Jaworznicka Firma Roku-2017 (do 50 pracowników); 

2-Jaworznicka Firma Roku-2017  (powyżej 50 pracowników);  

3-Jaworznicki Przedsiębiorca-2017 (nagroda dla menadżera); 

4-Jaworznicka Firma Społecznie Odpowiedzialna-2017 (do 50 pracowników); 

5-Jaworznicka Firma Społecznie Odpowiedzialna-2017 (powyżej 50 pracowników).

 

Przypominamy jak należy przygotować i zgłaszać uczestnictwo w konkursie 

Po zapoznaniu się z regulaminem (powyżej pełna treść lub do pobrania Plik - 01- Regulamin Konkursu) 

Firma - przedsiębiorstwo (do 50 pracowników lub powyżej 50 pracowników)  

ubiegające się  

o miano  

Jaworznickiej Firmy Roku - 2017 

wypełnia  

Załącznik nr 1 (załączony Plik 02 -Załącznik nr 1) 

oraz ankietę  

Załącznik nr 2. (załączony Plik 03 - Załącznik nr 2) 

** 

Firma - przedsiębiorstwo (do 50 pracowników lub powyżej 50 pracowników)  

ubiegające się  

o miano  

Jaworznickiej Firmy Społecznie Odpowiedzialnej - 2017 

wypełnia  

Załącznik nr 1 (Plik 02 -Załącznik nr 1) 

oraz ankietę  

Załącznik nr 2. (Plik 03 - Załącznik nr 2) 

** 

Można zarekomendować „obcą”  FirmĘ – przedsiębiorstwo uznawaną za godną nagrodzenia 

wówczas należy wypełnić  

Załącznik nr 3 (załączony Plik 04 - Załącznik nr 3) 

a następnie przesłać-przekazać wypełniony wniosek 

do Biura Zarządu Izby. 

Biuro Zarządu Izby - już bez udziału rekomendującego 

nawiąże kontakt z rekomendowaną firmę i za zgodą osoby uprawnionej  

rekomendowanej Firmy  

wypełni  

Załącznik nr 1  

oraz ankietę Załącznik nr 2. 

** 

Każdy możesz zarekomendować 

JAWORZNICKIEGO PRZEDSIĘBIORCĘ (menadżera): 

i wypełniając  

Załącznik nr 4 (załączony Plik 05 - Załącznik nr 4) 

oraz ankietę dla menadżera 

Załącznik nr 5. (załączony Plik 06 - Załącznik nr 5)

 ** 

Termin składania (przesyłania) wniosków do Biura Zarządu Izby 

43-600 Jaworzno, ul.Padrewskiego 43 

Hotel „BROJAN”, p. nr 12 lub RECEPCJA 

do 15 września 2017 roku. 

Z pozdrowieniami 

BZ JIG 

** 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.jig.jaw.pl
 

Poniżej pliki do pobrania w formacie DOC, i do edytowania.


 

 

PROJEKT

ORGANIZATOR

PATRONAT

SPONSOR

DOFINANSOWANIE


z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego