Członkowie Zarządu Izby pełnią poniedziałkowe dyżury
w godzinach 16.oo - 17.oo
Najbliższy dyżur: 4 września 2017

(przerwa wakacyjna w pełnieniu dyżurów od 1o VII - 28 VIII)
**

 

Jaworznicka Izba Gospodarcza

 

43-600 JAWORZNO, ul. F. Chopina 94 pok.nr 13

www.jig.jaw.pl , https://www.facebook.com/JaworznickaIzbaGospodarcza/

 

 

Konto: PKO BP  nr 37 1020 2528 0000 0802 0334 1427

 

Biuro Zarządu

                 Prezes - Jerzy ZAMARLIK

601-490-488

NIP 632-200-84-18

577-750-128
Aneta Zagrodnik

Wiceprezes - Wiesław PIECZONKA

536 491 477

REGON 242983653

 

Sekretarz - Mateusz ŁĘTOWSKI

664 410 547

Nr KRS 422205

 

Skarbnik – Wiesław GŁOWACZ

502 020 708

Izba zarejestrowana

30 maja 2012 roku.

  

www.jig.jaw.pl   

UWAGA - JIG ma nowy adres skrzynki
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W pilnych sprawach kontakt pod nr

577-750-128

 


Gdzie nasza Izba?

Woj. śląskie w RP

Jaworzno w woj. śląskim
Gminy sąsiadujące z Jaworznem

 


**
Warto to wiedzieć:

Informujemy, że 30 czerwca 2017 roku wygasła uchwała nr 15/2014 w sprawie wpisowego i składek członkowskich.
Od dnia 1 lipca 2017 roku obowiązuje nowa uchwała. Poniżej publikujmy jej pełną treść!
**

Uchwała nr 17.2017

Zarządu Jaworznickiej Izby Gospodarczej z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie: określenia wysokości opłaty wpisowej oraz wysokości składek członkowskich

 

Na podstawie § 13 ust. 1, pkt h, Statutu Jaworznickiej Izby Gospodarczej, uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Ustala się - dla wszystkich podmiotów przyjmowanych do Jaworznickiej Izby Gospodarczej (dalej: Izba), stawkę jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości minimalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych).

2.W przypadku prawomocnej odmowy przyjęcia podmiotu do Izby, opłata wpisowa uiszczona przy złożeniu deklaracji zostanie zwrócona w całości.

3.W przypadku ustania członkostwa w Izbie opłata wpisowa uiszczona przez podmiot nie podlega zwrotowi.

§ 2

1.Ustala się następującą wysokość składek miesięcznych dla podmiotów będących członkami Izby:

 

Wysokość składek miesięcznych dla podmiotów:

LP

Wielkość podmiotu:

Liczba zatrudnionych pracowników (stałych)

Stawka/miesiąc

1.

Mikro

Jednoosobowa

15 zł

2-9

20 zł

2.

Mały

10-29

30 zł

30-49

40 zł

3.

Średni

 

50-100

70 zł

101-180

100 zł

181-250

120 zł

4.

Duże

Powyżej 250

min. 200 zł, z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2 i 3

 

2.Dla podmiotów – Dużych tj. zatrudniających powyżej 250 pracowników, wysokość składki zostanie indywidualnie ustalona z Zarządem Izby, przy czym miesięczna stawka składki nie może być niższa od kwoty 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

3.Dla podmiotów takich jak: stowarzyszenia, fundacje, izby gospodarcze, izby rzemieślnicze, fundusze, banki, kasy oszczędnościowo-kredytowe, towarzystwa ubezpieczeń, towarzystwa reasekuracji, instytuty, spółdzielnie, samorządy terytorialne wysokość składki zostanie indywidualnie ustalona z Zarządem Izby.

§ 3

1.Członkowie Izby mogą wpłacać składkę członkowską za dany miesiąc, kwartał, półrocze lub rok, w kwocie wyższej od stawek wyszczególnionych w niniejszej uchwale.

2.Zarząd Izby, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może na wniosek członka obniżyć, zawiesić bądź czasowo zwolnić członka z obowiązku wnoszenia składek członkowskich.

3.Członek Izby składając wniosek, o którym mowa w ust. 2 powyżej winien wskazać przyczyny uzasadniające zastosowanie ulgi oraz okres na jaki ulga ma być zastosowana.

 

4.W przypadku złożenia przez członka Izby wniosku o zawieszenia członkostwa, stosownie do treści § 16 ust. 10, Statutu Izby, członek Izby zwolniony jest z opłacania składek członkowskich, od kolejnego miesiąca po złożeniu wniosku.

5.W przypadku powstania zaległości w płatności składek przekraczającej okres sześciu  miesięcy, członek Izby zostanie poinformowany o konieczności uregulowania zaległości oraz o możliwości utraty członkostwa, stosownie do treści § 25 ust. 2, pkt b, Statutu.

6.W przypadku dalszego zalegania z opłaceniem składek za okres dłuższy niż dziewięć miesięcy, Zarząd Izby jest upoważniony do podjęcia uchwały o wykreśleniu danego członka z listy członków Izby.

7.Członek Izby wraz z oświadczeniem o rezygnacji z członkostwa w Jaworznickiej Izbie Gospodarczej zobowiązany jest uiścić w całości należne składki za okres do dnia wystąpienia z Izby. Zarząd Izby bądź inna upoważniona osoba może, na wniosek członka składającego oświadczenie o rezygnacji z członkostwa, umorzyć częściowo bądź w całości zaległe składki.

§ 4

1.Składka członkowska powinna być opłacana miesięcznie w terminie do 15 kolejnego miesiąca.

2.Członek Izby ma możliwość opłacenia składki członkowskiej z góry za kwartał, półrocze lub rok.

§ 5

1.Z dniem 30 czerwca 2017 roku, traci moc Uchwała Zarządu Jaworznickiej Izby Gospodarczej nr 15/2014, z dnia 3 grudnia 2014 roku, w sprawie wpisowego i składek członkowskich.

2.Członkowie, którzy opłacili składki z góry, wg zasad zapisanych w uchwale Zarządu nr 15/2014, z dnia 3 grudnia 2014 roku, za dane miesiące, kwartały, półrocze lub cały 2017 rok, przed dniem wskazanym w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały, nie mają obowiązku dokonywać dodatkowych wpłat uzupełniających.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Skarbnikowi Jaworznickiej Izby Gospodarczej.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie od dnia 01 lipca 2017 roku.

Zarząd JIG:

(...) Podpisy

**

Poniżej pełne brzmienie uchwały, która wygasła 30 czerwca 2017 roku