Dnia 16 maja 2017 roku, w Hotelu „PaŃSka Góra” w Jaworznie,
przy ulicy Krakowskiej 2, odbyło się Walne Zgromadzenie członków Jaworznickiej Izby Gospodarczej.

Obrady otworzył Prezes Izby - Pan Jerzy ZAMARLIK.
Dalszym obradom przewodniczył Pan Wiesław PIECZONKA - Wiceprezes Izby.
Sekretarzem obrad WZ został wybrany Pan Mateusz ŁĘTOWSKI.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Izby za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, z uzupełnieniami do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia, omówił Prezes Izby - Pan Jerzy ZAMARLIK. W swoim wystąpieniu przedstawił główne zadania zrealizowane przez Zarząd w 2016 roku oraz zadania przewidywane do realizacji w 2017 roku. Omówił stan liczbowy Izby, główne dane finansowe. Współpracę z lokalnym samorządem w ramach podpisanego porozumienia na lata 2016 - 2019. Poinformował zebranych o przygotowanym przez Izbę „Informatorze dla przedsiębiorców Miasta Jaworzna”, dot.  pomocy publicznej w podatkach lokalnych, w którym zawarte zostały obszerne wyjaśnienia dotyczące przyjętych dnia 30 sierpnia 2016 roku, trzech uchwał przez Radę Miejską w Jaworznie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Projekty te przygotowała Izba jeszcze w 2015 roku, a ostateczny kształt został wypracowany przez Zespół Obszarowy, w którego skład wchodzili przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz JIG.
W kolejnej części wystąpienia
omówił zadania realizowane w ramach porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Śląskiego oraz podpisanej umowy z Zakładami Chemicznymi „Organika – Azot” S.A. w Jaworznie w sprawie zbiórki niebezpiecznych opakowań. Nawiązał także do realizacji projektu „Przedsiębiorcze Jaworzno”.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej JIG, z działalności za okres od 1 stycznia  do 31 grudnia 2016 roku, przedłożył - Sekretarz Komisji Rewizyjnej JIG, Pan Aleksander BROSZEWSKI. Następnie zapoznał zebranych z uchwałą Komisji Rewizyjnej opiniującej bilans Izby za rok obrachunkowy 2016.

Po dyskusji Walne Zgromadzenie rozpatrzyło projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej i bilansu za rok 2016.

Omówiono i przyjęto zadania do realizacji do końca 2017 roku. 

Po obradach odbyła się „V Kolacja w Izbie” a następnie szkolenie dot. realizacji projektu „Przedsiębiorcze Jaworzno”.