PILNE - TERMIN
**
Członkowie
Jaworznickiej Izby Gospodarczej
**
ZAPROSZENIE
**
Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze
członków Izby
zwołane przez Zarząd Izby - w trybie zwyczajnym, na podstawie § 9, ust.1 i ust.4,
Statutu Jaworznickiej Izby Gospodarczej.

Termin I -  16 maja 2017 roku, (wtorek) godzina 1645

Termin II - 16 maja 2017 roku, (wtorek) godzina 1700

Miejsce: Hotel „Pańska GÓRA” w Jaworznie, ul. Krakowska 2 (Rogatka)

Ramowy plan obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Przyjęcie Regulaminu Obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

3.Powołanie Przewodniczącego WZ.

4.Powołanie Sekretarza WZ

5.Przedłożenie sprawozdań:

a. Zarządu Izby.

b. Komisji Rewizyjnej.

6.Dyskusja.

7.Przedłożenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań za rok 2016.

8.Wolne wnioski

9.Rozpatrzenie projektu uchwały programowej.

10.Zamknięcie obrad.

**

Dokumenty finansowe za  rok 2016, będą do wglądu wszystkich członków Izby
w Biurze Zarządu JIG w Jaworznie, ul. Paderewskiego 43, pokój nr 12
(Hotel „BROJAN” - Pechnik) od dnia 4 maja 2017 roku.

Materiały dot. WZ, w tym sprawozdanie Zarządu za rok 2016, będą przekazane do siedzib firm.

Bardzo serdecznie proszę przedstawicieli FIRM o zarezerwowanie
terminu w kalendarzu zajęć,

i niezawodne uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia.
**

Prezesów i szefów firm, które
zalegają z uregulowaniem składek
proszę o przekazanie należności na konto Izby
nr 37 1020 2528 0000 0802 0334 1427
lub ich opłacenie w Biurze Zarządu JIG.

**

UWAGA:

Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez pełnomocnika. Członka będącego osobą prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej reprezentuje w Izbie osoba fizyczna wskazana i upoważniona do reprezentowania - w sposób, określony w Statucie lub innym dokumencie wewnętrznym danej firmy lub jednostki organizacyjnej.

**

Po zakończeniu obrad zaplanowana jest „V Kolacja w Izbie”. Początek godz.18.00

 **

Z upoważnienia Zarządu

Prezes JIG:

 mgr inż. Jerzy ZAMARLIK