Dnia 19 kwietnia 2017 roku, w Hotelu „BROJAN” w Jaworznie, odbyło się spotkanie władz Miasta Jaworzna z Zarządem Jaworznickiej Izby Gospodarczej. Przedmiotem  obrad była ocena współpracy Miasta z Izbą w 2016 roku. Gospodarzem spotkania była Izba.

 

Uczestniczyli w nim:

A.Ze strony władz miasta:

Pan Paweł SILBERT - Prezydent Miasta Jaworzna;

Pani Ewa Sidełko – Paleczny - Sekretarz Miasta Jaworzna;

Pan Krzysztof Ciemniewski  - Pełnomocnik ds. Rozwoju UM;

Pani Magdalena Mistarz - Naczelnik Wydziału Budżetowo – Finansowego UM;

Pan Teobald Jałyński - Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM;

Pani Krystyna KOTULSKLA - Kierownik Referatu Rozwoju i Obsługi Inwestorów UM

 B.Ze strony Izby:

Pan Jerzy ZAMARLIK – Prezes JIG;

Pan Wiesław Pieczonka - Wiceprezes JIG;

Pan Wiesław Głowacz - Skarbnik JIG;

Pan Paweł BYRCZEK - Członek Zarządu JIG;

Pan Paweł Drożdż - Członek Zarządu JIG;

Pan Franciszek MATYSIK  - Członek Zarządu JIG;

Pan Władysław Igies - Przewodniczący KR JIG;

Pan Aleksander BROSZEWSKI - Sekretarz KR JIG;

Pan Paweł GNIADEK - szef firmy SALVE PR (członek Izby)

**

1.Otwarcia spotkania dokonał Pan Jerzy ZAMARLIK – Prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej. Następnie głos zabrał Pan Paweł SILBERT - Prezydent Miasta Jaworzna.

2.Sprawozdanie ze współpracy w 2016 roku, Gminy z Jaworznicką Izbą Gospodarczą omówił Pan Wiesław Pieczonka - Wiceprezes Izby. Sprawozdanie to, na podstawie zapisów zawartych w „Porozumieniu o współpracy Izby z Gminą na lata 2016 – 2019, przygotował i przedłożył do akceptacji Prezydenta Miasta Jaworzna oraz Prezesa Jaworznickiej Izby Gospodarczej Zespół Monitorujący w składzie: Pani Ewa Sidełko – Paleczny - Sekretarz Miasta Jaworzna; Pani Anna Mocała – Kalina - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej; Pan Wiesław Pieczonka - Wiceprezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej; Pan Mateusz Łętowski - Sekretarz  Jaworznickiej Izby Gospodarczej.

3.Nowe składy osobowe Zespołów Obszarowych omówiła i zaprezentowała - Pani Krystyna Kotulska.

4.Wspólne przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2017 roku, zaprezentował i omówił Pan Adam Cekiera  z Biura Zarządu Izby. Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie planowanego do realizacji projektu pod nazwą „Przedsiębiorcze Jaworzno” złożył Prezes Izby Pan Jerzy ZAMARLIK oraz Pan Paweł GNIADEK.

5.Sprawozadnie za rok 2016, składy osobowe Zespołów Obszarowych oraz wspólne przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2017 zostały zaakceptowane i przyjęte.

6.Następnie odbyła się bardzo szeroka dyskusja,  w trakcie której padło wiele nowych propozycji.

7.Podsumowania spotkania dokonali Pan Paweł Silbert - Prezydent Miasta Jaworzna oraz Pan Jerzy Zamarlik - Prezes JIG.