Członkowie
Jaworznickiej Izby Gospodarczej!
**
Informujemy, że obrady Rady Miejskiej w Jaworznie zaplanowane

są dnia 30 marca 2017 r. o godz. 9.oo, w Budynku Urzędu Miejskiego
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

**
PLANOWANY PORZĄDEK:

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

3. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2006-2020.

4. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Jaworznie za 2016 rok.

5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Mieszkalnictwa za 2016 rok.

6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2017 roku.

7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna.

8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 – 2026.

9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

10.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.   

11.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2017 – 2020”.

12.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Osób Starszych w Jaworznie na lata 2017 – 2020.

13.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2017 – 2020.

14.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2017 roku.

15.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.

16.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/173/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.

17.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, w części dotyczącej cmentarzy komunalnych.

18.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.

19.Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

20.Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.

21.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

**
Zachęcamy do uczestnictwa w posiedzeniu.
inne szczegóły patrz: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,30502.html