Przekazujemy prośbę Dyrekcji PUP  Jaworzno kierowaną do szefów i właścicieli firm na terenie miasta JAWORZNA.
Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza i przekazanie go do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, ul. Północna 9b
lub pocztą elektroniczną na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Nr   

KWESTIONARIUSZ  badania sondażowego popytu na pracę

 CZĘŚĆ I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAKŁADU PRACY (PRACODAWCY)

1. Nazwa zakładu pracy:..............................................................................................................................................................................................................

reprezentowanego przez  ............................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                             imię i nazwisko  oraz stanowisko

2. Osoba wskazana do kontaktów z PUP:.......................................................................................................................................................................................................

Adres siedziby

Kontakt

Stan zatrudnienia

NIP

REGON

PKD

 

telefon / fax

 

 

 

 

 

tel. komórkowy

 

e-mail

 

w tym osób niepełnosprawnych:

strona www

 

 

 

W celu aktualizacji lub uruchomienia usługi polegającej na przekazywaniu Państwu bieżących informacji o działalności, projektach, przedsięwzięciach, ofertach
tut. Urzędu Pracy np. formach wsparcia finansowego, Targach Pracy, Dniach Otwartych i Konferencjach
z zastosowaniem subskrypcji sms lub e-mail prosimy             o podanie:

nr telefonu komórkowego ....................................................................................    adresu e-mail.........................................................................................................................…

 

CZĘŚĆ II. PLANY ZATRUDNIENIA NA ROK 2017 - POTRZEBY KADROWE

Zawód / stanowisko

Umowa o pracę

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Inne (jakie?)

OGÓŁEM

 

liczba osób

 

 

 

 

 

 

liczba osób

 

 

 

 

 

 

liczba osób

 

 

 

 

 

 

liczba osób

 

 

 

 

 

 

liczba osób

 

 

 

 

 

 

 

POTRZEBY KADROWE W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

 

 

Zawód / stanowisko

Wsparcie finansowe PUP przy zatrudnieniu osób bezrobotnych

 

Wsparcie finansowe PUP przy zatrudnianiu osób do

30 roku życia

Wsparcie finansowe PUP  przy zatrudnianiu osób powyżej

50 i 60  roku życia

Wsparcie finansowe PUP przy zatrudnianiu rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną

Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

Refundacja składki ZUS

Prace interwencyjne

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Staż

Bon stażowy

Bon zatrudnieniowy

Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia –

art. 150 f

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia

Grant na telepracę

Świadczenie aktywizacyjne

 

liczba osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Po formach subsydiowanych Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia osoby w ramach umowy o pracę lub innej pracy zarobkowej na okres minimum od 1 do 3 miesięcy za obowiązującym minimalnym wynagrodzeniem za pracę, w terminie nie później niż do miesiąca od zakończenia formy z uwagi na konieczność osiągnięcia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

 

1. Czy potrzeby kadrowe obejmują zatrudnienie osób z niepełnosprawnością jeśli TAK to proszę wskazać: liczbę osób, stanowisko, rodzaj umowy  …....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

CZĘŚĆ III. PLANY SZKOLEŃ NA ROK 2017

W przypadku zaistnienia możliwości zatrudnienia przez Państwa osoby bezrobotnej po uprzednim przeszkoleniu przez tut. Urząd Pracy, prosimy o wskazanie:

 

Liczba osób

Zakres uprawnień uzyskanych w ramach szkolenia

Rodzaj szkolenia, zakres kwalifikacji

Szkolenie

 

 

 

Trójstronna umowa szkoleniowa

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ IV. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY NA ROK 2017

Czy Państwa firma jest zainteresowana pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne zatrudnionych pracowników                         (aby zapobiec ich zwolnieniu z powodu posiadania kompetencji nieadekwatnych do aktualnych lub przyszłych potrzeb Państwa firmy) TAK / NIE* -  jeżeli tak, proszę wskazać:

 

Rodzaj kształcenia

 (kurs / studia podyplomowe)

 

Liczba osób

 

Temat / zakres kształcenia

 

Przewidywana wartość kształcenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ V. PLANY ZWOLNIEŃ NA ROK 2017

Przewidywana liczba osób objętych zwolnieniem

Stanowisko

Przyczyny zwolnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!


 

* właściwe podkreślić