W Sali Konferencyjnej Hotelu „Brojan” w Jaworznie, przy ulicy Paderewskiego 43,
odbyło się 23 czerwca 2016 roku, Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby.
Głównym celem WZ było przyjęcie sprawozdań organów Izby oraz bilansu
za rok obrachunkowy 2015.

Walne Zgromadzenie - w drugim terminie, otworzył Prezes Izby – Pan Jerzy ZAMARLIK.
Obradom przewodniczył Wiceprezes JIG – Pan Antoni POLAK.
Rolę protokolanta obrad pełnił Sekretarz Izby - Pan Wiesław PIECZONKA.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Izby za okres od 1 stycznia  do 31 grudnia 2015 roku,
przedłożył Prezes – Pan Jerzy ZAMARLIK.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej JIG, z działalności za okres od 1 stycznia  do 31 grudnia 2015 roku,
przedłożył – Przewodniczący KR JIG, Pan Władysław IGIES.

Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i przyjęło uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia rocznych sprawozdań organów Izby, oraz bilansu za rok obrachunkowy 2015.

- wprowadzenia zmian w zapisach Statutu Izby

- przyjęcia jednolitego tekstu zapisów Statutu Izby .

WZ przyjęto także uchwałę końcową Walnego Zgromadzenia,
obejmującą sprawy wewnętrzne Izby oraz zalecane - Zarządowi Izby,
zadania do realizacji w najbliższym okresie.
**