Członkowie

Jaworznickiej Izby Gospodarczej

 

Szanowni Państwo!

Prezesi, Szefowie i Właściciele FIRM
Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Izby
zwołane - w trybie zwyczajnym, na podstawie § 9, ust.1, Statutu JIG.

 

Termin I -  23 czerwca 2016 roku, (czwartek) godzina 1645

Termin II - 23 czerwca 2016 roku, (czwartek) godzina 1700

 

Miejsce: Sala Konferencyjna Hotelu „BROJAN” w Jaworznie, ul.Paderewskiego 43 (I piętro)

 

Ramowy plan obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Przyjęcie Regulaminu Obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

3.Powołanie Przewodniczącego WZ.

4.Powołanie Sekretarza WZ

5.Przedłożenie sprawozdań:

a. Zarządu Izby.

b. Komisji Rewizyjnej.

6.Dyskusja.

7.Rozpatrzenie projektów uchwał.

8.Wolne wnioski

9.Przyjęcie uchwały programowej

10.Zakończenie obrad.

**

Po zakończeniu obrad - wspólny obiad w Restauracji „Malinowy Chruśniak”.
Bardzo serdecznie proszę o zarezerwowanie terminu w kalendarzu zajęć,
i niezawodne uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia.
Prezesów i szefów firm zalegających z uregulowaniem składek proszę
o przekazanie należności na konto Izby
nr 37 1020 2528 0000 0802 0334 1427 lub ich opłacenie gotówką w BZ JIG.

UWAGA:

Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście
lub przez pełnomocnika.
Członka będącego osobą prawną lub jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej reprezentuje w
Izbie osoba fizyczna wskazana
i upoważniona do reprezentowania - w sposób, określony
w statucie danej firmy lub jednostki organizacyjnej.
**

- Poniżej projekt  Regulaminu Obrad WZ.

 

Z upoważnienia Zarządu

Prezes JIG:

mgr inż. Jerzy ZAMARLIK
**


Projekt

 

Regulamin

 

obrad  Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków Jaworznickiej Izby Gospodarczej

 

zwołanego na dzień 23 czerwca 2016 roku.

 

1.Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze obraduje w trybie zwyczajnym, i zostało zwołane przez Zarząd Izby.

 

2.Przewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia wybierany jest w głosowaniu jawnym, i czuwa on nad przebiegiem porządku obrad, udziela głosu oraz dba o sprawny przebieg Walnego Zgromadzenia.

 

3.Sekretarz Walnego Zgromadzenia wybierany jest w głosowaniu jawnym.

 

4.W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć - co najmniej, połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. (§ 9, ust.5, Statutu JIG)

 

5.Członek Izby będący osobą fizyczną, który nie może uczestniczyć w głosowaniu, do wykonywania swojego prawa upoważnia pisemnie pełnomocnika.

 

6.Członkowie Izby będący osobami prawnymi oraz jednostki organizacyjne - bez osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą, wykonują swoje prawo osobiście lub przez swojego przedstawiciela. (§ 7, ust.2, Statutu)

 

7.Walne Zgromadzenie może powierzyć czynności Komisji Uchwał i Wniosków oraz rejestrowanie zgłaszanych wniosków Przewodniczącemu obrad WZ.

 

8.Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach, które określa Statut JIG w § 30, ust.1, wymagają większości  2/3 głosów, przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, a w drugim terminie, bez względu na liczbę członków Stowarzyszenia uczestniczących w obradach  WZ.

 

9.Głosowania nad uchwałami, wnioskami oraz sprawami formalnymi odbywa się przez podniesienie mandatu.  Głosować mogą wyłącznie członkowie Izby. Każdemu członkowi Izby przysługuje jeden głos.

 

10.Protokół z WZ oraz przyjęte uchwały, podpisują: Przewodniczący i Sekretarz – Protokolant,  Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

Jaworzno, dnia 23 czerwca 2016 roku.
Walne Zgromadzenie JIG:
**