UWAGA Przedsiębiorcy!
**

Informujemy, że 31 sierpnia 2017 roku, (czwartek) na godz. 9.00, zwołana została

Sesja Rady Miejskiej w Jaworznie.

Miejsce obrad: Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 33.

Planowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

3.     Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze 2017 roku.

4.     Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2027, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.

5.     Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

6.     Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku.

7.     Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok miasta Jaworzna.

8.     Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2027.

9.     Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Jaworzno lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

10.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

11.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Jaworznie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie z siedzibą przy ul. Towarowej 61 w Jaworznie.

12.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Jaworznie z siedzibą przy ul. Karola Olszewskiego 76 w Jaworznie.

13.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 11 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 61 w Jaworznie.

14.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 12 w Jaworznie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Chropaczówka 101 w Jaworznie.

15.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 13 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Urzędniczej 11 w Jaworznie.

16.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 17 im. Polskich Noblistów w Jaworznie z siedzibą przy ul. Starowiejskiej 15 w Jaworznie.

17.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 21 im, Kazimierza Wielkiego w Jaworznie z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 30 w Jaworznie.

18.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Inwalidów Wojennych 16 w Jaworznie.

19.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wskazania imienia Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 9 w Jaworznie.

20.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno - administracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna.

21.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, placówkom oświatowym oraz szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, a także publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, placówkom oświatowym i szkołom prowadzonym na terenie Jaworzna przez podmioty inne niż Gmina Miasta Jaworzna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji.

22.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przejęcia mienia, należności i zobowiązań oraz dokumentacji szkolnej w związku z dostosowaniem sieci szkól do nowego ustroju szkolnego.

23.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

24.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany nazw ulic w Jaworznie.

25.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Vctoria" w Jaworznie.

26.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie prawa własności nieruchomości gminnej położonej przy ul. Poniatowskiego, zabudowanej boiskiem sportowym.

27.  Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

28.  Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.

29.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

      **

 Materiały na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Jaworznie zamieszczone są pod adresem:
http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,31407.html

 **